Kursa kods VidZ3040

Kredītpunkti 3

Meliorācija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Students izstrādā lauksaimniecībā izmantojamo zemju nosusināšanas kursa projektu 40 ha lielai platībai, lai papildinātu teorētiskajā kursā iegūtās zināšanas un gūtu ieskatu par meliorācijas projektu sastādīšanas kārtību. Projektā paredz pasākumus zemnieka sētas nosusināšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādes studentam būs:
• Zināšanas par lauksaimniecībā izmantojamo pārmitro platību un zemnieka sētas nosusināšanas tehniska rakstura pasākumu kompleksu, tā risināšanas teorētiskajiem un praktiskiem paņēmieniem konkrētos vides apstākļos.
• Prasmes un praktiskās iemaņas izpildot nepieciešamos aprēķinus un sastādot platību nosusināšanas projekta detālo, norobežojošo un novadošo tīklu, izvēloties transporta būves un kultūrtehnisko darbu kompleksu jaunapgūto platību lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Kompetence pieņemt optimālus augsnes nosusināšanas risinājumus, izvērtējot konkrētās vietas apstākļus, atbilstoši ražošanas prasībām. Kritiski izvērtēt sastādītus projektus, novērtēt būvniecības darbu kvalitāti un atbilstību normatīvu prasībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Objekta raksturojums,atrašanās vieta,tuvākie ceļi, paredzētā platību izmantošana, 5h.
2 Objekta dabisko apstākļu raksturojums, reljefs, augsnes, klimatiskie apstākļi, esošie zemes izmantošnas veidi, 5h.
3 Augsnes mitruma režīms, nepieciešamie nosusināšanas pasākumi, 5h.
4 Noteka, pastāvošā nosusināšanas tīkla raksturojums un rekonstrukcijas nepieciešamība, 5h.
5 Projektēto nosusināšanas paņēmienu un shēmas izvēle, 5h.
6 Notekas un novadošā tīkla projektēšana, izvietojums plānā, 5h.
7 Novadgrāvju garenprofilu sastādīšana, 5h.
8 Novadgrāvju hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini, šķērsgriezuma parametru izvēle, nostiprinājumi 5h.
9 Norobežojošā tīkla, kontūrgrāvju projektēšana plānā, profilu sastādīšana, grāvju parametri, 5h.
10 Atklātā detālā tīkla, nosusināšanas grāvju projektēšana plānā, to parametru izvēle, profilu sastādīšana, 5h.
11 Segtā nosusināšanas tīkla, drenāžas projektēšana, dziļumi, attālumi, profili, palīgbūves,aprēķini, 5h.
12 Hidrotehnisko un transporta būvju, caurteku, laipu projektēšana, parametru izvēle, aprēķini, 5h.
13 Virszemes noteces regulēšnas pasākumi,noteces vagas,platību planēšana,ieplaku nosusināšans iespēju izvērtējums, 5h.
14 Kultūrtehnisko darbu komplekss, apauguma, celmu, akmeņu novākšana,augssnes pirmreizējā apstrāde, planēšana, 5h.
15 Vides aizsardzības jautājumu risinājums objektā, 5h.
16 Būvdarbu apjomu sastādīšana, 5h.

Nepilna laika klātiene: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontakstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students patstāvīgi, ārpusnodarbību laikā, izstrādā kursa darbu atbilstoši pasniedzēja izsniegtajam uzdevumam un tā prasībām. Paskaidrojuma raksts un grafiskais materiālāls jānoformē atbilstoši studentu darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. Aizstāvot izstrādāto kursa darbu, kredītpunktu iegūšanai, starp studentu un pasniedzēju veidojas dialogs, kurā students paskaidro, pamato un aizstāv nosusināšanas tīkla plānojumu, aprēķinu un grafiskās daļas risinājumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi, balstoties uz studiju programmas “Meliorācija I” iegūtajām zināšanām un izstrādātajiem praktiskajiem darbiem, jāizstrādā lauksaimniecībā izmantojamo zemju nosusināšanas kursa projekts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma atzīmi (ieskaite ar atzīmi) veido studenta izstrādātā kursa projekta kvalitāte, darba aizstāvēšana un sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto kursa projektu.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151

Papildliteratūra

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis. Vides un būvzinātņu fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika sudijās.