Код курса VidZ3034

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Linda Grinberga

Учебная литературa

1.Valdis Lediņš “Ūdensapgāde un kanalizācija”, Rīga, RTU, 2007. - 208 lpp.
2.Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis "Vide un ilgtspējīga attīstība", Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp.
3.Ēriks Tilgalis “Notekūdeņu savākšana un attīrīšana”, Jelgava, LLU, 2004. - 239 lpp.

4.Ēriks Tilgalis „Ūdensapgāde”, Jelgava, LLU, 2008. -183 lpp.

Дополнительная литература

1.B. Aulika, M. Avota, M. Ā. Bāķe, u.c. "Vides veselība", Rīga, RSU, 2008. -696 lpp.
2.United States Department of Agriculture; Natural Resources Conservation Service, “Part 637 Environmental Engineering; National Engineering Handbook” 2002. – 74 p.

3.U. Mander, P. Jenssen "Constructed wtlands for wastewater treatment in cold climates", UK, 2003. - 317 p.

Периодика и другие источники информации

1.Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15. Kanalizācijas būves. Rīga, LRMK, 2015.
2.Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15. Ūdensapgādes būves. Rīga, LRMK, 2015.

3.Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15. Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija. Rīga, LRMK, 2015.