Kursa kods VidZ3034

Kredītpunkti 3

Vides inženierija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

Kursa anotācija

Vides inženierijas studiju kurss vērsts uz tehnisku jautājumu risināšanu vides sanitārijas jomā, tai skaitā kompleksu pieeju ūdensapgādes, notekūdeņu un cieto atkritumu pārstādes vai uzglabāšanas, kanalizācijas sistēmas pilsētās un lauku teritorijās risināšanā, kā arī sistēmu ūdens, augsnes un atmosfēras piesārņojuma kontrolei, kā arī sociālo un vides ietekmi uz šiem risinājumiem. Praktisko darbu un laboratorijas darbu veidā studenti pielieto savas teorētiskās zināšanas integrētu un aktuālu jautājumu praktiskā risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs zināšanas un izpratne par kompleksu pieeju ūdens, gaisa un grunts piesārņojuma kontrolēšanā un novēršanā.
Studentam būs prasmes sagatavot ūdenssaimniecības iekārtu un būvju būvprojektu, tai skaitā paskaidrojuma raksta daļu ar aprēķiniem un grafisko materiālu.
Kompetence patstāvīgi pieņemt lēmumus par piemērotākajiem un ekonomiski pamatotiem risinājumiem vides un ūdenssaimniecības jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdenssaimniecības projektu būvniecības iecere un pamatojošā dokumentācija (2 stundas)
2. Objektu apskate dabā, izbraukuma seminārs (2 stundas)
3. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde; praktiskais darbs (2 stundas)
4. Ēku iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgāde; praktiskais darbs (2 stundas)
5. Lietusūdens daudzuma aprēķins; praktiskais darbs (2 stundas)
6. Materiālu un veidgabalu aktualitātes ūdenssaimniecībā (2 stundas)
7. Pašteces cauruļvadu materiāli; laboratorijas darbs (2 stundas)
8. Spiediena cauruļvadu materiāli; laboratorijas darbs (2 stundas)
9. Objektu apskate dabā, izbraukuma seminārs (2 stundas)
10. Caurulvadu iebūve gruntī (2 stundas)
11. Būvdarbu apjomi un grunts darbu aprēķins; praktiskais darbs (2 stundas)
12. Dzeramas kvalitātes ūdens kritēriji; laboratorijas darbs (2 stundas)
13. Ūdenssaimiecības projektu dokumentācijas saskaņošana (2 stundas)
14. Būvdarbu organizācija; Būvinženiera atbildība (2 stundas)
15. Studentu seminārs par inovācijām ūdenssaimniecības jomā (2 stundas)
16. Seminārs ar kursa projekta aizstāvēšanu (2 stundas)

Nepilna laika neklātiene: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai sekmīgi nokārtotu šo studiju kursu, jāiegūst minimālais noteiktais punktu skaits. 10% no kopējo punktu skaita veido nodarbību apmeklējums, 50% veido kontroldarbi par teorētisko daļu, 40% veido praktiskie un laboratorijas darbi, tai skaitā dalība seminārā ar prezentāciju par pasniedzēja norādīto tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentu patstāvīgais darbs tiek organizēts ārpus kontaktstundu laika. Tas ietver lekciju materiāla apgūšanu, papildus studējot pasniedzēja norādīto literatūru. Praktisko un laboratorijas darbu, kā arī kursa projekta izstrāde tiek organizēta patstāvīgi, ar iespēju uzdot neskaidros jautājumus nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtoti 2 ieskaites darbi par lekcijās apskatītajām tēmām, dalība seminārā ar prezentāciju par norādīto tēmu, izstrādāti praktiskie un laboratorijas darbi.

Obligātā literatūra

1.Valdis Lediņš “Ūdensapgāde un kanalizācija”, Rīga, RTU, 2007. - 208 lpp.
2.Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis "Vide un ilgtspējīga attīstība", Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp.
3.Ēriks Tilgalis “Notekūdeņu savākšana un attīrīšana”, Jelgava, LLU, 2004. - 239 lpp.

4.Ēriks Tilgalis „Ūdensapgāde”, Jelgava, LLU, 2008. -183 lpp.

Papildliteratūra

1.B. Aulika, M. Avota, M. Ā. Bāķe, u.c. "Vides veselība", Rīga, RSU, 2008. -696 lpp.
2.United States Department of Agriculture; Natural Resources Conservation Service, “Part 637 Environmental Engineering; National Engineering Handbook” 2002. – 74 p.

3.U. Mander, P. Jenssen "Constructed wtlands for wastewater treatment in cold climates", UK, 2003. - 317 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15. Kanalizācijas būves. Rīga, LRMK, 2015.
2.Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15. Ūdensapgādes būves. Rīga, LRMK, 2015.

3.Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15. Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija. Rīga, LRMK, 2015.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdensaimniecība" vispārizglītojošā kursa daļā.