Kursa kods VidZ3006

Kredītpunkti 3

Ekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas iedalījumu, populācijām, biocenozēm un ekosistēmām, iegūt zināšanas par vielu apriti, biosfēras un ekosistēmas uzbūvi un ekosistēmās notiekošiem enerģētiskajiem procesiem, trofiskām ķēdēm ūdens un sauszemes ekosistēmās. Studenti apgūst aktuālus vides un dabas aizsardzības jautājumus, iemācās izprast globālās vides aizsardzības problēmas, vides piesārņojuma cēloņus un tā ierobežošanas metodes, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu un vides politiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti:
1. Zin un izprot ekoloģijas un vides aizsardzības pamatjēdzienus, aktuālās vides aizsardzības problēmas, teorētiskos un praktiskos jautājumus Vides aizsardzībā un ekoloģijā - 1. kontroldarbs, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā;
2. Prot formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības un ekoloģijas aspektus ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu - referāts, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā;

3. Spēj ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus - 2. - 6. kontroldarbs, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums, 2h.
2. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 2h.
3. Ekoloģija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloģijas iedalījums un struktūra. Organismu dzīvesvide. Ekoloģiskie faktori, 2h.
4. Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze, 2h.
5. Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloģiskā niša, 1h. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti, 1h.
6. Ekosistēma. Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika. Biosfēra, 2h.
7. Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība, 2h.
8. Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi, 1h. 3. pr. darbs: Nacionālie parki, 1h.
9. Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteņi, 2h.
10. Ūdens resursi. Augu un dzīvnieku resursi. Zemes resursi, 1h. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas pieminekļi, 1h.
11. Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība, 2h.
12. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas I, 2h.
13. Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana. Ūdeņu aizsardzība, 2h.
14. Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana, 2h.
15. Atkritumi un to radītais piesārņojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu saimniecība, 1h. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II, 1h.
16. Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģija. Labas lauksaimniecības prakse, 2h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 6 kontroldarbi par praktisko darbu tēmām.
2. Studiju kursa noslēgumā sekmīgi izpildīts rakstisks pārbaudes darbs vai rakstisks eksāmens par visu studiju kursa teorētisko daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas 6 kontroldarbiem par praktisko darbu tēmām. Kontroldarba laikā students izpilda testu atbildot uz 10 jautājumiem. Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbildēts vismaz uz 6 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu. Kopējais iegūtais punktu skaits tiek pareizināts ar koeficientu 0.7.
Studiju kursa noslēguma pārbaudes darbā (vai eksāmenā) students izpilda testu rakstiski atbildot uz 50 jautājumiem. Noslēguma pārbaudes darbs (vai eksāmens) ir ieskaitīts, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 25 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu.
Neieskaitītus darbus rakstot atkārtoti, visās rakstīšanas reizēs iegūtie punkti tiek summēti un dalīti ar rakstīšanas reižu skaitu.
Studenti papildus studijās var padziļināti pētīt kādu ar vides aizsardzību saistītu jautājumu, par to uzrakstot referātu. Referāta apjoms vismaz 12 lpp. atbilstoši vispārpieņemtām noformēšanas prasībām. Par referātu var iegūt līdz 10 punktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma atzīme (ieskaite ar atzīmi vai eksāmens) ir atkarīga no iegūto punktu skaita.
Vērtējumu skala:
40 ... 45 punkti 4 balles;
46 ... 55 punkti 5 balles;
56 ... 65 punkti 6 balles;
66 ... 75 punkti 7 balles;
76 ... 85 punkti 8 balles;
86 ... 90 punkti 9 balles;
> 90 punkti 10 balles.

Obligātā literatūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība : mācību līdzeklis. 2006. J. Švarcbahs ... [u.c.] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 225 lpp.
2. Dabas aizsardzība. 2011. Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā; Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 287 lpp.
3. Vides zinātne. 2008. Māris Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,. 599 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība. 2010. Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
5. Fundamentals of Environmental Studies. 2016. Mahua Basu, S. Xavier. Cambridge University Press. Pages 450. ISBN 978-1-107-53617-3.
6. Environmental science. 2003. L.Ryden, P.Migula & M.Anderson. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden. P. 824. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/environmental-science
7. Environment and sustainable development. 2010. Edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; Riga : Academic Press of University of Latvia, Pages 300 . ISBN 978-9984-45-234-0
8. Ecology and Animal Health. 2012. Editors Leif Norrgren and Jeffrey M.Levengood, Uppsala Universitet. P. 382. ISBN 978-91-86189-12-9. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/ecosystem-health-sustainable-agriculture/2-ecology-and-animal-health

9. Sustainable Agriculture. 2012. Editor: Christine Jakobsson. Pages: 505. ISBN 978-91-86189-10-5. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/ecosystem-health-sustainable-agriculture/1-sustainable-agriculture.

Papildliteratūra

1. Living in the Environment. 2002. G.Tyler Miller. 12th edition. Thomson learning. USA. Pages 758.
2. Environment. 2001. P.H.Raven, L.R.Berg. Harcourt College Publishers. USA. Pages 612.
3. Sustainable Water Management course that includes 3 textbooks in english and russian. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management
4. The Waterscape. Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, 2nd revised edition 2000 Pages: 207. ISBN: 91-973579-3-6; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/1-water-in-nature
5. Water Use and Management. 2000 Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, Second revised edition. Pages: 240. ISBN: 91-973579-4-4; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/2-water-use-and-management

6. River Basin Management. 2000. Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, Second revised edition. Pages: 244 ISBN: 91-973579-5-2; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/3-water-in-society

Piezīmes

Kurss iekļauts visu līmeņu LLU pamatstudiju programmu obligātajā daļā.