Kursa kods Vete6022

Kredītpunkti 6

Fizioloģija I

Kursa papildus materiāli Vete6022_ St. k. pr. Fiziologija izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits82

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

author doc.

Sintija Jonova

Ph.D.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Fizioloģija ir fundamentāla bioloģijas zinātne, kas pēta organisma dzīvības procesu fizioloģiskos pamatus - šūnu, atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu funkcijas, to savstarpējās sakarības un regulācijas mehānismus. Fizioloģijas zināšanas nepieciešamas, lai izprastu sarežģītos organisma fizioloģiskos procesus un to regulācijas mehānismus, izprastu cēloņsakarības tām vai citām funkcionālām norisēm, kas notiek organismā dažādo ārējās un iekšējās vides faktoru ietekmē.
Kursa pirmajā daļā apgūst fizioloģijas vēsturi un pamatjēdzienus (homeostāze, aizsargmehānismi u.c.), uzbudināmo audu – muskuļu, nervaudu, CNS un dziedzeru fiziologiju, asins un asinsrites sistēmas fizioloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par fizioloģijas vēsturi, organisma homeostāzi un veidiem, kā organisms to uztur, par uzbudināmiem audiem un to darbību, par asins sastāvu un funkcijām, par asinsrites sistēmas darbību, un galvenajiem regulācijas mehānismiem. Vērtēšana – 4 kontroldarbi.
Prasmes - izvērtēt dažādas fizioloģiskās norises uzbudināmos audos, asinsrites sistēmas orgānos un organismā kopumā, šo norišu savstarpējās ietekmes un rezultātus. Kontrole – praktiskie darbi.
Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas par asins sastāvu un ar asinsriti saistīto fizioloģisko rādītāju noteikšanu un izmaiņu izvērtēšanu fizioloģisko normu robežās dažādu sugu dzīvniekiem, prast pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās klīnisko priekšmetu studijās. Kontrole – praktisko darbu protokolu aizstāvēšana semestra beigās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads fizioloģijā - vēsture, homeostāze, organisma aizsargsistēmas, funkciju regulāciju pamatmehānismi –6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs.Ievads fizioloģijā.
2. Uzbudināmo audu: muskuļaudu, nervaudu un CNS fizioloģija – 8 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi. Mājasdarbs par no adenohipofīzes atkarīgo dziedzeru darbības regulēšanu.
2.kontroldarbs – Uzbudināmo audu fizioloģija.
3. Dziedzeru: endokrīno un eksokrīno dziedzeru fizioloģija – 8 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi. Mājas darbs par vitamīnu, mikro- un makroelementu nozīmi organismā. Patstāvīgais darbs – Dziedzeru pētīšanas metodes – vēsturē un mūsdienās.
3.kontroldarbs – Dziedzeru fizioloģija.
4. Asins un asinsrites sistēmas fizioloģija – 10 h lekcijas un 15 h praktiskie darbi.
4.kontroldarbs – Asins un asinsrites fizioloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar vērtējumu “ieskaitīts”. Lai to iegūtu, jābūt sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi(atbilstoši vispārpieņemtajai 10 ballu sistēmai), aizstāvēti divi mājasdarbi un viens patstāvīgais darbs, apmeklēti vismaz 70% no kopējā nodarbību daudzuma un aizstāvēti praktiskie darbi.
Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Ja nodarbību apmeklējums ir pietiekams, bet vērtējumu “ieskaitīts” studējošajam līdz individuālo studiju un pārbaidījumu (sesijas) beigām nav izdevies iegūt citu iemeslu dēļ, parādus var kārtotnākamā semestra laikā (t.i. līdz sesijai!), par laiku un veidu individuāli vienojoties ar mācībspēku. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts laicīgi, viss studiju kurss Fizioloģija I ir jāapgūst atkārtoti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais praktisko darbu attiecīgās tēmas ietvaros semestra laikā saņem divus individuāli izstrādājamus mājas darbus/uzdevumus, ko aizstāv nākamajā nodarbībā, vai, vienojoties ar docētāju, citā laikā, saņemot sekmīgu vērtējumu (atbilstoši vispārpieņemtajai 10 ballu sistēmai). Studējošais patstāvīgi sagatavo vienu patstāvīgo darbu, ko, lai saņemtu vērtējumu “ieskaitīts”, docētājam novērtēšanai iesniedz rakstiski un īsi prezentē praktiskajos darbos. Patstāvīgo darbu veikšanai tiek atvēlētas 50 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Noslēdzoties katrai tēmai, studējošo zināšanas, tiek vērtētas pēc praktiskajos darbos rakstīto kontroldarbu rezultātiem. Studenta prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Studenta kompetence tiek vērtēta, individuāli aizstāvot divus mājas darbus un vienu patstāvīgo darbu. Noslēdzot studiju kursu Fizioloģija I, semestra pēdējā nedēļā studējošie aizstāv praktiskajos darbu laikā izstrādāto darbu protokolus, tā parādot savas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Obligātā literatūra

1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. 2 izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 252 lpp. 2. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga: SIA „Medicīnas apgāds”, 2007. 516 lpp. 3. Textbook of veterinary physiology. J.Cunningham (ed). USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006. 621 p. 4. Duke’s Physiology of Domestic Animals. W. O. Reece (ed). USA: Wiley Blackwol, 2015. 760 p. 5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.

Papildliteratūra

1. Melfi V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford University Press. 2009. 661 p. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063 2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals: illustrated edition. Iowa State University Press, 2009. 654 p. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292 3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва, 2004. 303 с. 4. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 324 lpp. 5. Danilāns A. Gastroenteroloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Physiology. 2. Open Access Animal Physiology 3. The Veterinary Journal. 2. https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 3. https://www.askjpc.org/vspo/ 4. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna