Код курса Valo3028

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций10

Kоличество часов семинаров и практических занятий54

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса25.09.2019

Разработчик курса

author

Iveta Līce-Zikmane

Учебная литературa

1. A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
2. Auziņa I., Berķe M., Lazarea A., Šalme A.. A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA, 2014.
3. Auziņa I., Berķe M., Lazareva A., Šalme A. A1 Laipa. Latviešu valoda Darba burtnīca. Rīga, LVA, 2014.

4. Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Дополнительная литература

1. Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1. Rīga, LVA, 2014.
2. Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
3. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
4. Latviešu valodas apguve internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
5. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?" [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
6. Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
7. Learn Latvian Language [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://learnlatvian.wordpress.com/
8. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf
9. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

10. Talce Ā. Mācos latviešu valodu. Rīg: Zvaigzne ABC, 2018.

Периодика и другие источники информации

1. Angļu - latviešu vārdnīca. 5. izdevums. Cēsis: Design & Printing Services, 2007.
2. Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

3. Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033