Kursa kods Valo3028

Kredītpunkti 6

Latviešu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits54

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt sarunvalodas prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, komunicēt gramatiski pareizā valodā, veidot valodas komunikatīvo un starpkultūru kompetenci turpmākai latviešu valodas zināšanu izmantošanai studiju procesā un profesionālajā darbībā. Tas paredzēts studentiem bez priekšzināšanām latviešu valodā. Studenti veido leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj izteikties par kursā apgūtajiem tematiem latviešu valodas mutvārdu un rakstveida saziņā, iekļaujot arī ar profesionālo darbību saistītus terminus. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēj izprast pazīstamu vārdu, atsevišķu frāžu un biežāk lietoto vārdu lietojumu izteikumos, kam ir saistība ar sevi, savu ģimeni, dzīvesvietu, tuvāko apkārtni, iepirkšanos, studijām, brīvo laiku; spēj uztvert galveno domu vienkāršos un skaidri izrunātos tekstos. (Darbs nodarbībās, mājas darbi, 1.-3. kontroldarbs, prezentācija)
Prasmes – spēj lasīt īsus un vienkāršus tekstus; komunicēties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem tematiem vai darbībām, specialitāti saistītām situācijām; prot uzrakstīt vienkāršus tekstus gramatiski pareizā konstrukcijā. (Darbs nodarbībās, mājas darbi, 1.-3. kontroldarbs, prezentācija)

Kompetences – spēj saklausīt atsevišķas frāzes un vienkāršus teikumus; spēj iesaistīties īsā sarunā, komunicēt. Spēj izmantot latviešu valodas zināšanas un prasmes ar sevi saistītās dzīves situācijās, kā arī studijās. Spēj uzņemties atbildību. (Darbs nodarbībās, mājas darbi, 1.-3. kontroldarbs, prezentācija)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Latviešu valoda - viena no Eiropas valstu valodām. Latviešu valodas mācību izpratne. 2h
2.Latviešu valodas alfabēts. Skaņu izruna. Mīkstinājumi. Uzsvars. Patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. Sasveicināšanās un iepazīšanās. 2h
3.Pieklājības standartfrāzes. Savstarpējā komunikācija. Personu (nom., akuz.locījumi) un norādāmie (tas, tā) vietniekvārdi. Darbības vārds ‘būt’ tagadnē. 2h
4.Profesijas. Lietvārdi nominatīvā. Dzimte, skaitlis, locījums. Jautājumu veidošana. 2h
5.Tālrunis un adrese. Skaitļa vārdi nominatīvā. Vizītkarte. Valoda ikdienas saziņai. 2h
6.Skola, augstskola. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studijas, studenti, docētāji, specialitāte. Leksika. Darbības vārds ‘studēt’. 2h
7.Personas identitāte. Dzīvesvieta. Valstis, tautības un valodas. Lietvārdi lokatīvā. Prievārds ‘no’. Darbības vārdi ‘runāt’, ‘dzīvot’, ‘strādāt’. 4h
8.Latvijas ģeogrāfija. Gadalaiki. Gadskārtu svinības. Īpašības vārdi. 2h
9.Verbālā komunikācija. Sevis prezentēšana. Darbības vārds ‘būt’ pagātnē, nākotnē. 2h
10.Apgūto tematu praktikums. 1.kontroldarbs. 1h
11.Dzīves vide. Pilsēta, lauki. Raksturojošie objekti. Lietvārdi vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā, akuzatīvā un lokatīvā. Lietvārdu un īpašības vārdu saskaņa. Kontekstā saistītie darbības vārdi (redzēt, apmeklēt, fotografēt u.c). 4h
12.Dzīvesvieta. Mājas un dzīvokļa iekārtojums. Prievārdi ‘pie’, ‘uz’, ‘aiz’, ‘zem’. Kontekstā saistītie darbības vārdi (dzīvot, īrēt u.c.) visos laikos. Lietvārdi ģenitīvā un datīvā. 2h
13.Ģimene. Skaitļa vārdi. Piederība - mans, mana, man. Diskusijas par dzīvesvietu un ģimeni. 2h
14.Komunikācija ar fakultātes studentiem. Diskusijas. Studijas un prakse Tehniskajā un Meža fakultātē. Ar specialitāti saistītie termini. 3h
15.Transports. Pārvietošanās. Braukšanas virziena un transportlīdzekļa noskaidrošana. Kontekstā saistītie darbības vārdi (braukt, lidot, iet u.c.) visos laikos. Prievārds ‘ar’, ‘uz’, ‘pa’, ‘gar’. Apstākļa vārdi: pa labi, pa kreisi, taisni, tuvu, tālu, ātri, lēni. 4h
16.Ikdienas darbi. Ēdienreizes. Kontekstā saistītie darbības vārdi (darīt, mazgāt, gatavot, lasīt, gulēt, dzert, ēst, tīrīt u.c.) visos laikos. Darbības biežums: reti, bieži, vienmēr, parasti, dažreiz. 4h
17.Pulksteņa laiki. Mans dienas režīms. Sarunas par ikdienas darbiem un studijām. 2h
18. Apgūto tematu praktikums. 2.kontroldarbs. 1h
19.Iepirkšanās veikalā un tirgū. Dārzeņi. Augļi. Apģērbs. Apavi. Kancelejas preces. Lietvārda un īpašības vārda saskaņošana akuzatīvā. Ģenitīvs ar skaitļa vārdu. Kontekstā saistītie darbības vārdi (pirkt, pārdot, maksāt u.c.) visos laikos. 3h
20.Ikdienas sarunas pa telefonu un augstskolā. Dialogs. Ar profesionālo darbību saistītie termini. Komunikācija pēc temata. 2h
21.Komunikācija tirgū, veikalā. Prakse. Dārzeņu un augļu iegāde. Produkta izvēle atbilstoši vajadzībām. 2h
22.Darbs virtuvē. Ar virtuvi saistītas mēbeles, ierīces un trauki. Pārtikas produkti. Kontekstā saistītie darbības vārdi (garšot, patikt u.c.) visos laikos. Lietvārdu savienojumi – lietvārds ģenitīvā ar lietvārdu nominatīvā (skapīša durvis). 2h
23.Ēdiena gatavošana. Kontekstā saistītie darbības vārdi (cept, vārīt u.c.) un īpašības vārdi visos laikos. Komunikācija kafejnīcā. Ēdienu un dzērienu pasūtīšana. 3h
24.Brīvā laika pavadīšana ikdienā un brīvdienās. Kultūras pasākumi. Sporta veidi. Konstrukcija ar darbības vārdu ‘patikt’. Kontekstā saistītie darbības vārdi (dejot, zīmēt, spēlēt, slidot, vingrot, sportot u.c.) visos laikos. 3h
25.Studiju programmā ‘Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas’ un ‘Ilgtspējīga mežsaimniecība’ lietotā terminoloģija. Pieredze. Komunikācija pēc temata. Diskusijas. 2h
26.Apgūto tematu praktikums. 3.kontroldarbs. 1h

27.Patstāvīgo darbu prezentācija. Studiju pieredze. Noslēgums. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
- Aktīvs darbs nodarbībās (līdzdalība grupu darbā, lomu spēlēs un diskusijās).
- Izpildīti mājas darbi.
- Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi.
- Patstāvīgi sagatavota un prezentēta prezentācija pēc temata.

- Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 9% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Veikti mājas darbi pēc prasībām.
- Gatavošanās nodarbībām pēc temata un prasībām (jaunie vārdi, leksikas un gramatikas konstrukcijas u.c.).
- Gatavošanās kontroldarbiem.

- Sagatavota un studiju biedriem prezentēta (6 minūtes) PowerPoint prezentācija pēc temata.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos (balles), aktivitātes nodarbībās (iesk./neiesk.), mājas darbiem (iesk./neiesk.) un prezentācijas (balles).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Studenta prezentāciju novērtē saskaņā ar tam noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
2. Auziņa I., Berķe M., Lazarea A., Šalme A.. A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA, 2014.
3. Auziņa I., Berķe M., Lazareva A., Šalme A. A1 Laipa. Latviešu valoda Darba burtnīca. Rīga, LVA, 2014.

4. Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Papildliteratūra

1. Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1. Rīga, LVA, 2014.
2. Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
3. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
4. Latviešu valodas apguve internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
5. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?" [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
6. Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
7. Learn Latvian Language [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://learnlatvian.wordpress.com/
8. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf
9. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

10. Talce Ā. Mācos latviešu valodu. Rīg: Zvaigzne ABC, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Angļu - latviešu vārdnīca. 5. izdevums. Cēsis: Design & Printing Services, 2007.
2. Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

3. Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033

Piezīmes

Obligāts kurss bakalaura studiju programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas un Ilgtspējīga mežsaimniecība.