Код курса VadZ6021

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса12.02.2019

Разработчик курса

author

Guntis Bērze

Предварительные знания

VadZ5083,

Учебная литературa

1. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 133 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
2. Lūiss D. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001. 111 lpp. Ir LLU FB 8 eks.
3. ISO 9001:2015 Standards. [Tiešsaite] [Skatīts29.11.2019.]. Pieejams: https://www.iso.org/standard/45481.html
4. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas: jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
5. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2004. 56 lpp. Ir LLU FB 3 eks. 2002.g.
6. Goetsch D. L., Davis S. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 6/E. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 832 p. Nav LLU Fb. Ir RTU 2014.g.
7. Vasiļevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. 234 lpp. Nav LLU Fb. Ir LUB

Дополнительная литература

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp. Ir LLU FB 10 eks.
2. Hoyle D. Quality Management Essentials. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 212 p. Nav liel.b-kās
3. Москвин В. А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров. Москва: Финансы и статистика, 2006. 382 c. 3. Сертификация систем качества. Nav LLU FB. Ir LNB

Периодика и другие источники информации

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 2008.- ISSN 1407-7671
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505
3. Управление качеством. Электронный журнал. [Tiešsaiste] [Skatīts 29.11.2019.]. Pieejams: http://fh.kubstu.ru/juk/