Kursa kods VadZ6021

Kredītpunkti 3

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Guntis Bērze

Mg. proj. mgmt.

Priekšzināšanas

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst izpratni par kvalitātes būtību, tās nepieciešamību un nozīmi, par izplatītākajām kvalitātes sistēmām un to praktisko ieviešanu, standartizāciju un atbilstības novērtēšanu
Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti tiek iepazīstināti ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas posmiem, uzturēšanas un pilnveidošanas procesiem un dokumentācijas sagatavošanu, ar kvalitātes vadības instrumentiem un to izvēli noteicošajiem faktoriem, kā arī jaunākajām aktualitātēm kvalitātes vadības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina un izprot kvalitātes jēdzienus, kvalitātes sistēmas, standartus, procesus. Zināšanas un izpratne par kvalitātes nosacījumiem, uzņēmumos un organizācijās un kvalitātes sistēmu un metožu pielietojumu uzņēmumos, organizācijās un projektos - patstāvīgais darbs, praktisko uzdevumu izpilde, grupu darbs, prezentācija.
Spēj patstāvīgi veikt kvalitātes vadības standartu un procesu piemērošanu projektam. Prot izstrādāt projekta kvalitātes plānus, izmantojot kvalitātes vadības standartus un metodes. Spēj atbildīgi plānot kvalitātes vadību un uzdotos darbus. Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas. Spēj prezentēt izstrādātos kvalitātes vadības plānus - darbs grupā, patstāvīgais darbs, prezentācija.
Spēj patstāvīgi identificēt, formulēt un analizēt kvalitātes vadības problēmas projektā, piemērot kvalitātes vadības procesus organizācijā. Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot kvalitātes vadības standartus un metodes - praktiskie darbi, grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Kvalitātes jēdziens.
2. Kvalitātes vadības sistēmas būtība, kvalitātes pamatjēdzieni.
3. Kvalitātes vadības organizācijās un projektos.
4. Standarti. Standartu izstrādes pamatprincipi, to pielietojums.
5. ISO standartu grupa. ISO standartu sadalījums.
6. Starptautisko kvalitātes standartu veidi.
7. Kvalitātes vadības sistēmas izmaksas.
8. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzraudzības un kontroles mehānisms.
9. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, tās izstrādes process.
Kvalitātes rokasgrāmata.
10. Iekšējais audits tā plānošana un organizēšana.
11. Izcilības koncepcija kvalitātes vadībā.
12. CAF –pašnovērtējuma sistēma.
13. Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija.
14. Kvalitātes vadības sistēmas kvalitatīva vadīšana.

Praktisko darbu saraksts:
1. Kvalitātes izpratnes attīstība un pamatprincipu sasaiste ar mūsdienām (individuāls darbs un grupu diskusija, 1 h).
2. Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) attīstība un priekšrocības. (diskusija, prezentācija grupās 2st.)
3. ISO standartu sērija un struktūra. ISO standarta prasības atbilstošā nozarē. (darbs grupās , diskusija, prezentācija, patstāvīgais darbs 2st.)
4. Standartizācija. Standartizācijas līmeņi, struktūra. (prezentācija,darbs grupās, patstāvīgais darbs 3st.)
5. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas process Latvijā. Pieredze, problēmas un risinājumi. (diskusijas, darbs auditorijā 1st.)
6. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, tās izstrādes process. Kvalitātes rokasgrāmata. (patstāvīgais darbs, prezentācija 2st.)
7. Kvalitātes vadības instrumenti un to izvēles kritēriji. (darbs grupās praktiski 1st.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs iesniegts un prezentēts tam paredzētajā laikā;
- praktiskie darbi grupās semināru ietvaros;
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem un pārbaudes darbiem jābūt novērtētiem ar vismaz 4 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par lekcijās un semināros apskatāmajām tēmām (materiāli pieejami e-studiju vidē), gatavošanās praktiskajiem darbiem;
- Patstāvīgā darba un prezentācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iekaite ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (100% sistēma) par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs – 40%;
- prezentācija – 40%;
- praktiskie un grupu darbi – 20%.
Visi darbi jāizpilda, jāiesniedz un jāprezentē paredzētajā laikā.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 133 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
2. Lūiss D. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001. 111 lpp. Ir LLU FB 8 eks.
3. ISO 9001:2015 Standards. [Tiešsaite] [Skatīts29.11.2019.]. Pieejams: https://www.iso.org/standard/45481.html
4. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas: jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
5. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2004. 56 lpp. Ir LLU FB 3 eks. 2002.g.
6. Goetsch D. L., Davis S. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 6/E. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 832 p. Nav LLU Fb. Ir RTU 2014.g.
7. Vasiļevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. 234 lpp. Nav LLU Fb. Ir LUB

Papildliteratūra

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp. Ir LLU FB 10 eks.
2. Hoyle D. Quality Management Essentials. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 212 p. Nav liel.b-kās
3. Москвин В. А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров. Москва: Финансы и статистика, 2006. 382 c. 3. Сертификация систем качества. Nav LLU FB. Ir LNB

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 2008.- ISSN 1407-7671
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505
3. Управление качеством. Электронный журнал. [Tiešsaiste] [Skatīts 29.11.2019.]. Pieejams: http://fh.kubstu.ru/juk/

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”