Kurs-Code VadZ5094

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)20.12.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Darba likums: LR likums. Pieņemts: 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
2. Krause H., Arora S. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020. 372 p.
3. Bondaruk T., Olivas-Luján M. R. Human Resource Management, Social Innovation and Technology. Bingley: Emerald, 2014. 250 p. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS (E-studiju) konta parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=777971&site=ehost-live&scope=site
4. MacQueen J. The Flow of Organizational Culture. New Thinking and Theory for Better Understanding and Process. 1st ed. Palgrave Macmillan, Cham, 2021. p. 203.
5. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.

6. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.
3. Daliba I. Kā rekrutēt veiksmīgāk. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.
4. Human Resource Management. University of Minnesota Libraries Publishing edition, 2016. [skatīts 03.01.2022.] Pieejams: https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/
5. Bakator M., Petrovic N., Boric S., Dalic N. Impact of human resource management on business performance: a review of literature. Journal of Engineering Management and Competitiveness, Vol. 9, No. 1, 2019, p. 3-13.

6. Azizi M.R., Atlasi R., Ziapour A., Abbas J., Naemi R. Innovative human resource management strategies during the COVID-19pandemic: A systematic narrative review approach, Heliyon, Vol. 7, 2021, p. 9. [skatīts 03.01.2022.] E-žurnāla raksts pieejams LLU tīklā ar LLU IS (E-studiju) konta parolēm datubāzē ScienceDirect. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021013360

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Human Resource Management Journal. ISSN: 1748-8583
2. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399
3. Research in Personnel and Human Resource Management. ISSN: 0742-7301

4. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami: http://www.likumi.lv