Kursa kods VadZ5094

Kredītpunkti 3

Cilvēkresursu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas būtību, funkcijām un metodēm organizācijā. Izprot cilvēku resursu vadīšanas nozīmi, procesus, kā arī spēj izstrādāt cilvēku resursu vadības stratēģiju un to novērtēt, lai efektīvāk sasniegtu organizācijas mērķus.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes cilvēku resursu vadīšanā, lai efektīvi izstrādātu, īstenotu un novērtētu cilvēku resursu vadības stratēģiju organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Padziļinātas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas funkcijām, metodēm un tendencēm – gadījuma analīze, diskusija, grupu darbs.
• Padziļinātas zināšanas un izpratne par cilvēku resursu vadīšanas procesiem organizācijā – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījuma analīze.
Prasmes:
Profesionālās prasmes
• Prasme izstrādāt un novērtēt cilvēku resursu stratēģiju organizācijā – patstāvīgais darbs (prezentācija), situācijas analīze.
• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt nepieciešamās darbības cilvēku resursu vadīšanā – patstāvīgais darbs (prezentācija), lomu spēle, situācijas analīze.
Vispārīgās prasmes
• Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījumu analīze, diskusija.
• Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījumu analīze, grupu darbi, diskusija.
• Spēj sadarboties un komunicēt – grupu darbi, gadījuma analīze.
Kompetences:
• Spēj definēt un sniegt savus risinājumus cilvēku resursu vadīšanas problēmām, pamatot savus risinājumus un noteikt problēmu cēloņus – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījuma analīze, grupu darbs.

• Spēj izmantot daudzveidīgas metodes un prasmes, izstrādāt un vadīt organizācijas stratēģiju cilvēku resursu vadībā – patstāvīgais darbs (prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmu saraksts (12 stundas)
1. Cilvēku resursu vadīšanas būtība. Cilvēku resursu vadīšanas funkcijas un uzdevumi. Cilvēku resursu vieta un spēju iedalījums uzņēmējdarbībā (1 stunda)
2. Cilvēku resursu vēsturiskā un filozofiskā attīstība. Cilvēku resursu nozīmes maiņa sabiedrības attīstības rezultātā. Cilvēku resursu vadīšanas attīstība (1 stunda)
3. Cilvēku resursu vadīšanas tendences organizācijās. Politiskie, sociālie, ekonomiskie un tehnoloģiskie izaicinājumi cilvēku resursu vadīšanā. Robotizācija un mākslīgais intelekts uzņēmējdarbībā (2 stundas)
4. Paaudžu raksturojums un tendences cilvēku resursu vadīšanā. Tradicionālistu, beibibumeru, X, Y un Z paaudžu raksturojums, vērtības un ekspektācijas darba vidē. Izaicinājumi paaudžu vadīšanā (1 stunda)
5. Organizācijas kultūra. Organizācijas kultūru veidojošie elementi un to ietekme uz darbinieku sniegumu. Organizācijas vērtības (1 stunda)
6. Cilvēku resursu stratēģijas formulēšana un īstenošana. Cilvēku resursu politika un stratēģijas izveide. Metodes un instrumenti cilvēku resursu stratēģijas noteikšanā un ieviešanā. Cilvēku resursu vadītāja loma organizācijā (1 stunda)
7. Cilvēku resursu plānošana un nodrošināšana. Personāla plānošana, meklēšana un atlase. Darba interviju veidi. Inovatīvi veidi cilvēku resursu meklēšanā un atlasē – tiešsaistes intervijas, čatboti, video pieteikumi (2 stundas)
8. Cilvēku resursu motivēšana un novērtēšana (1 stunda)
9. Komandu veidošana un vadīšana organizācijā. Komandu veidošanās posmi. Neefektīvas sadarbības iemesli komandā. Komandu saliedēšana. Uzvedības stili un darbinieku elastība (1 stunda)
10. Socionikas iespējas cilvēku resursu vadīšanā. Sociotipu noteikšana un to raksturojums. Socionikas pielietojums cilvēku resursu atlasē, motivēšanā un komandu veidošanā (1 stunda)

Praktisko darbu saraksts (12 stundas)
1. Diskusija: resursu nozīme un funkcijas mūsdienās (1 stunda)
2. Grupu darbs: PEST analīze par cilvēku resursu vadīšanu ietekmējošajiem faktoriem organizācijās (1 stunda)
3. Grupu darbs: Y un X paaudzes darbinieka portrets. Izaicinājumi šo paaudžu darbinieku vadīšanā organizācijās (1 stunda)
4. Gadījuma analīze: Situācija uzņēmumā “X”, analizējot problēmas un to cēloņus cilvēku resursu vadīšanā (1 stunda)
5. Lomu spēle: Darba intervijas un to veidi (1 stunda)
6. Situācijas analīze: darbinieku iesaiste organizācijas darbā, izaicinājumi un iespējas (1 stunda)
7. Situācijas analīze: Komandas analīze un risinājumi, kā veidot efektīvu komandas darbu (1 stunda)
8. Darbinieku uzvedības stilu noteikšana (1 stunda)
9. Darbinieku elastības noteikšana (1 stunda)
10. Socionikas tipu noteikšana (1 stunda)

11. Patstāvīgais darbs: Cilvēku resursu stratēģija un tās īstenošanas novērtējums izvēlētā organizācijā (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100 punkti), ko veido divi patstāvīgie darbi:
• Gadījuma analīze uzņēmumam X par problēmām un to cēloņiem cilvēku resursu vadīšanā (40 punkti);
• Patstāvīgais darbs (prezentācija) par cilvēku resursu stratēģijas raksturojumu un novērtējumu izvēlētā organizācijā (60 punkti).
Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs: Situācijas analīze uzņēmumam X par problēmām un to cēloņiem cilvēku resursu vadīšanā – 40 punkti.
2. Prezentācija par cilvēku resursu stratēģijas raksturojumu un novērtējumu izvēlētā organizācijā – 60 punkti.
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Darba likums: LR likums. Pieņemts: 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
2. Krause H., Arora S. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020. 372 p.
3. Bondaruk T., Olivas-Luján M. R. Human Resource Management, Social Innovation and Technology. Bingley: Emerald, 2014. 250 p. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS (E-studiju) konta parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=777971&site=ehost-live&scope=site
4. MacQueen J. The Flow of Organizational Culture. New Thinking and Theory for Better Understanding and Process. 1st ed. Palgrave Macmillan, Cham, 2021. p. 203.
5. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.

6. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.

Papildliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.
3. Daliba I. Kā rekrutēt veiksmīgāk. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.
4. Human Resource Management. University of Minnesota Libraries Publishing edition, 2016. [skatīts 03.01.2022.] Pieejams: https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/
5. Bakator M., Petrovic N., Boric S., Dalic N. Impact of human resource management on business performance: a review of literature. Journal of Engineering Management and Competitiveness, Vol. 9, No. 1, 2019, p. 3-13.

6. Azizi M.R., Atlasi R., Ziapour A., Abbas J., Naemi R. Innovative human resource management strategies during the COVID-19pandemic: A systematic narrative review approach, Heliyon, Vol. 7, 2021, p. 9. [skatīts 03.01.2022.] E-žurnāla raksts pieejams LLU tīklā ar LLU IS (E-studiju) konta parolēm datubāzē ScienceDirect. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021013360

Periodika un citi informācijas avoti

1. Human Resource Management Journal. ISSN: 1748-8583
2. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399
3. Research in Personnel and Human Resource Management. ISSN: 0742-7301

4. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami: http://www.likumi.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība”.
Obligātais studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Cilvēkresursu vadība".