Kursa kods VadZ5052

Kredītpunkti 4.50

Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Aizstātais kurss

VadZM010 [GVADM010] Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā

Kursa anotācija

Iepazīstināt maģistrantus ar projektu vadīšanas datorizācijas iespējām projekta precīzai plānošanai un pārvaldībai ar MS Office Project, Jira un Asana rīkiem, kā arī dokumentu un failu kopīgošanas iespējām GoogleDrive pakalpojumā. Iegūtās zināšanas varēs izmantot analītiski-pētnieciskā darbā, t.sk. maģistra darba izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• pārzin datorizētas, matemātiskas metodes projektu vadībā (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts);
• prot izveidot precīzu projekta plānu konkrētas problēmas risināšanai un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai, tai skaitā riska situācijās, pielietojot MS Office Project, GoogleDrive, Asana un Jira (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts);
• prot pielietot zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko un sociālo sistēmu resursu optimālai plānošanai, pielietojot informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus (individuālais mācību projekts).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dokumentu un failu kopīgošana, ātra izklājlapu un prezentāciju izveide, izmantojot lietotnes Dokumenti, Izklājlapas un Prezentācijas. GoogleDrive + Google lietotnes (4h)
2 Projekta plānošana, uzdevumu identificēšana (izpildītājs, prioritāte, progress, uzdevumu saistība), t.sk. laika plānošana, kontrole ar Asana (4h)
3 Iepazīšanas ar lietotnes MS Office Project tehnoloģiju uz konkrēta mācību piemēra bāzes (2h)
4 Projekta uzsākšana, uzdevumu izveide un strukturēšana ar MS Office Project (6h)
5 Resursu piesaistes, izmaksu un noslodzes vadība ar MS Office Project (4h)
6 Projekta plāna pārvaldība un sekošana projekta gaitai ar MS Office Project (2h)
7 Projekta informācijas prezentācijas iespējas ar MS Office Project (2h)
8. Risku identificēšana, plānošana, pārvaldība ar MS Office Project(3h)
9. Jira ievads. Programmas interfeiss. Projektu tipi. Projekta izveide (4h)
10. Darbs ar uzdevumiem. Uzdevumu izveide ar Jira. Uzdevumu filtrēšana (3h)
11. Lietotāju un grupu izveide, pārvaldība rīkā Jira (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un izstrādātam individuālajam projektam.
Praktisko darbu tēmas:
1. Dokumentu izveide un kopīgošana GoogleDrive
2. Projekta plānošana ar Asana
3. Projekta izveide rīkā Jira

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālajā projektā studentiem jāizstrādā projekta plāns ar MS Office Project.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs praktiskais darbs tiek vērtēts 10 punktu skalā.
Gala vērtējumu veido:
- praktisko darbu vidējais vērtējums 50%
- individuāla projekta vērtējums 50%

Obligātā literatūra

1. Koroļova J. E-studiju kursa „IT projektu vadīšanā” materiāli Moodle vidē. 2020. [būs tiešsaistē ar jaunu kodu]. Pieejams: www.estudijas.llu.lv
2. Lietotāja atbalsta serviss. [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-lv/project [skatīts 2020.g. 03. februārī]

Papildliteratūra

Project Management Software https://technologyadvice.com/project-management/ [skatīts 2020.g. 03. februārī]

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. [tiešsaiste]. Pieejams: www.lnpva.lv [skatīts 2019.g. 03. septembrī]
2. International Project ManagementAssociation. [tiešsaiste]. Pieejams:www.ipma.ch [skatīts 2019.g. 03. septembrī]
3. Informācija par ES fondiem. [tiešsaiste]. Pieejams:www.esfondi.lv.[skatīts 2019.g. 03. septembrī]

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas „Projektu vadība” obligātajā daļā.