Код курса VadZ4051

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Количество часов самостоятельной работы студента160

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Anita Auziņa

Предварительные знания

Ekon2120,

Ekon2122,

Ekon3049,

Ekon3113,

Mate2030,

VadZ2028,

VadZ3029,

VadZ4027,

Учебная литературa

1. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: prakstisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. 40 lpp.
2. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
3. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
6. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
7. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
8. Drakers Pīters u.c. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 180 lpp.
9. Hofs. K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp
10. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2013. 592 c.
11. Просветов Г. И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения. Москва: Альфа-Пресс, 2013. 340 c.
12. Kовалёв В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. Москва: “Финанcы и статистика”, 2002. 560 с.
13. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.
14. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с.

15. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Дополнительная литература

1. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
2. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodiskais izdevums. LLKC, Ozolnieki.
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

4. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste].
Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/