Course code VadZ4051

Credit points 4

Business Analysis

Total Hours in Course160

Independent study hours160

Date of course confirmation29.10.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Prior knowledge

Ekon2120, Basics of Accounting

Ekon2122, Statistics

Ekon3049, Corporate Finances

Ekon3113, Finance and Taxes

Mate2030, Mathematical Statistics

VadZ2028, Economic Management Studies

VadZ3029, Analysis of Economic Activities

VadZ4027, Entrepreneurship

Course abstract

During the elaboration of the study project, the theoretical knowledge gained in the study courses is applied to complexly evaluate performance results of an enterprise. Students master their skills in applying the methods of analysing business indicators and in interpreting the results gained.

Learning outcomes and their assessment

1. Students will be able to: demonstrate theoretical knowledge of analysing and assessing the economic activity and the performance of a particular enterprise - study project, the presentation and defence of the study project
2. Define the relevance of the topic and the aim and specific research tasks of a study project and select and apply the most appropriate research methods - study project, the presentation and defence of the study project
3. Process, analyse and systemise information for the study project - study project, the presentation and defence of the study project
4. Draw conclusions and come up with and substantiate proposals after analysing information - study project, the presentation and defence of the study project
5. Independently structure the pace of work on the study project - study project
6. Communicate with a manager (employees) of an enterprise or institution to acquire data and information needed for the study project - study project
7. Apply economic and statistical analysis methods - study project
8. Present and defend the research results and proposals made, substantiate the personal opinion as well as answer the questions asked in public - presentation and defence of the study project
9. Comprehend and explain the theoretical knowledge acquired and apply it in business analysis, comprehensively describe and analyse the economic performance of a particular enterprise by independently applying economic performance analysis methods and interpret the results acquired - study project, the presentation and defence of the study project

10. Independently research problems of an enterprise, make economically feasible decisions to solve the problems and consequently enhance the economic performance of the enterprise - study project, the presentation and defence of the study project

Course Content(Calendar)

1. Selection of a topic for the study project and in consultation with the supervisor.
2. Familiarization with the methodological guidelines for writing and defending a study project.
3. Compilation and systematization of theoretical literature.
4. Collection of necessary data and information on the enterprise to be analysed.
5. Development of analytical parts of the study project.
6. Development of main conclusions and proposals.
7. Preparation of a presentation for the defence of the study project.

8. Defen

Requirements for awarding credit points

Assessment with a mark. The mark consists of the following pieces of assessment:
• study project,
• presentation,

• defence of the study project.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

The student independently produces the study project according to the chosen topic, in consultation with the supervisor. The student submits a fully completed, signed study project to the e-learning platform and to the supervisor before the deadline. The study project is assessed by its supervisor and, if it meets the requirements, the supervisor accepts it for defence.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The study project is defended at the Institute of Business and Management Science and assessed by a committee approved by the director of the institute. The committee consists of at least three teaching personnel, one of whom is the supervisor for the study project. Assessment criteria for the study project defence: relevance of the topic; achievement of the aim and specific tasks; methods applied; structure and presentation of the study project; information sources used; presentation skills. The presentation lasts for up to 10 minutes. During the defence of the study project, the student answers questions about the study project and the topic researched. In the result, the committee assesses the study project produced and defended.

Compulsory reading

1. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: prakstisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. 40 lpp.
2. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
3. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
6. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
7. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
8. Drakers Pīters u.c. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 180 lpp.
9. Hofs. K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp
10. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2013. 592 c.
11. Просветов Г. И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения. Москва: Альфа-Пресс, 2013. 340 c.
12. Kовалёв В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. Москва: “Финанcы и статистика”, 2002. 560 с.
13. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.
14. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с.

15. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Further reading

1. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
2. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodiskais izdevums. LLKC, Ozolnieki.
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

4. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.

Periodicals and other sources

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste].
Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Notes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”