Kursa kods VadZ4051

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon2122, Statistika

Ekon3049, Uzņēmuma finanses

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Mate2030, Matemātiskā statistika

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

VadZ3029, Saimnieciskās darbības analīze

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju projekta izstrādes gaitā tiek pielietotas studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, lai kompleksi novērtētu konkrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus. Studējošie nostiprina prasmes pielietot uzņēmējdarbību raksturojošo rādītāju analīzes metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana1. Spēj parādīt teorētiskās zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes aspektu atspoguļošanu un tā rezultātu izvērtēšanu konkrētā uzņēmumā - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
2. Spēj definēt studiju projekta temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes tā izstrādāšanā - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
3. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju studiju projekta izstrādei - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
4. Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
5. Spēj patstāvīgi strukturēt studiju projekta izstrādes gaitu - studiju projekts
6. Spēj komunicēt ar uzņēmumu un iestāžu vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami studiju projekta izstrādei - studiju projekts
7. Spēj pielietot ekonomiski matemātiskās metodes aprēķinos - studiju projekts
8. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana
9. Izprot, spēj pielietot un izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības analīzē, spēj vispusīgi raksturot un analizēt konkrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības procesus, patstāvīgi pielietojot saimnieciskās darbības rādītāju analīzes metodes, interpretēt iegūtos rezultātus - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana

10. Spēj patstāvīgi pētīt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi paaugstināt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju projekta tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu.
5. Studiju projekta analītisko daļu izstrāde.
6. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
7. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

8. Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• studiju projekta izstrādāšana,
• studiju projekta prezentācija,

• atbildes uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students atbilstoši izvēlētajai studiju projekta tēmai, konsultējoties ar projekta vadītāju, patstāvīgi izstrādā studiju projektu. Pilnīgi noformētu, parakstītu studiju projektu students iesniedz e-studijās un vadītājam noteiktajā laikā. Studiju projektu vērtē tā vadītājs, un, ja projekts atbilst izvirzītajām prasībām, vadītājs to akceptē aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projekta aizstāvēšana notiek Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā, un vērtēšanu veic institūta direktora apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs docētāji, no kuriem viens ir studiju projekta vadītājs. Projekta aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Prezentācijas ilgums līdz 10 minūtēm. Studiju projekta aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto studiju projektu un pētīto tematu. Rezultātā komisija novērtē izstrādāto un aizstāvēto studiju projektu.

Obligātā literatūra

1. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: prakstisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. 40 lpp.
2. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
3. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
6. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
7. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
8. Drakers Pīters u.c. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 180 lpp.
9. Hofs. K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp
10. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2013. 592 c.
11. Просветов Г. И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения. Москва: Альфа-Пресс, 2013. 340 c.
12. Kовалёв В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. Москва: “Финанcы и статистика”, 2002. 560 с.
13. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.
14. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с.

15. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Papildliteratūra

1. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
2. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodiskais izdevums. LLKC, Ozolnieki.
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

4. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste].
Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”