Code du cours VadZ4040

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Līga Jankova

Connaissances de base

JurZ2026,

VadZ2035,

Manuels

1.Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
2.Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
3.Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
4.Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 251 lpp.
5.Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
6.Daft L. Management. 4th Edition. New York: The Dryden Press, 1997. 712 p.

7.Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami http://www.likumi.lv

Ouvrages supplémentaires

1. Gibson L., Ivancevich M., Donnely H. Organizations. Behovior. Structure. Processes. 8th Edition. Irwin, Boston, Massachusetts, 1997. 521 p.
2. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
3. Grāmatvedība un revīzija. LZRA Izglītības centrs. Rīga, 2002. g 1. izdevums “Personāla vadīšana un uzņēmuma konkurētspēja”.
4. Forands I. Personālvadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 80 lpp.
5. Personāla vadīšana. Darba burtnīca studiju priekšmetā „Personāla vadīšana”. Sast. U.Ivans. Malnava, 2007. 63 lpp.
6. Ķeniņš K. G. Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai. Izlase lietišķām pārrunām. Rīga: Apgāds “Biznesa partneri”, 2002. 168 lpp.
7. Horvards S. Veiksmīga karjera – Curriculum Vitae. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 216 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vēju. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 295 lpp.
9. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2002. 125 lpp.
10. Bērta Š. Kā pieteikties darbā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 95 lpp.
11. Cole G. A. Personnel management: theory and practice. London: Letts Educational, 1997. 410 p.
12. Ньюстром В., Джон Дю. К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. Перевод с англ. Санкт – Петербург, 2000.

13. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е издание. Перевод с англ. Питер, 2004.