Kursa kods VadZ4040

Kredītpunkti 3

Personāla vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2026, Tiesību pamati

VadZ2035, Dokumentu pārvaldība

Kursa anotācija

Studenti iegūs teorētiskās un empīriskās zināšanas par personāla vadīšanu, personāla vadīšanas būtību, metodēm, funkcijām, darbinieku atlases veidiem un darba interviju, darba stimulēšanas veidiem, saskarsmes principiem, varas izpausmes veidiem, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu organizācijas funkcionēšanu, kā arī apmierinātu kolektīva intereses kopumā un atbalstītu katra atsevišķā darbinieka vajadzības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina un izprot organizācijas personāla vadīšanas teorētiskos principus (Kontroldarbi, tests, praktiskie darbi).
• Zina un izprot ar personāla vadīšanu saistītos tiesiskos un normatīvos dokumentus (Seminārs).
• Prot novērtēt darbaspēka avotu rādītājus (Kontroldarbs ar aprēķiniem).
• Spēj noteikt personāla vadības mērķus organizācijā, pastāvīgi iegūt informāciju un izvēlēties situācijai piemērotākos personāla analīzes rīkus, izstrādāt un analizēt motivācijas sistēmu, procesus un procedūras personāla vadīšanai organizācijā (Praktiskie darbi).
• Spēj izvēlēties situācijai piemērotākos personāla atlases veidus un veikt darba intervijas (Praktiskie darbi).
• Spēj patstāvīgi analizēt personāla vadīšanas problēmas atbilstoši tiesiskajām normām (Seminārs).
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (Praktiskie darbi).
• Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi (Praktiskie darbi).
• Spēj aprēķināt, novērtēt un pamatot darbaspēku avotu izmantošanas ekonomisko rādītāju izdevīgumu uzņēmējdarbībā (Kontroldarbs).

• Spēj patstāvīgi formulēt, analizēt un rast problēmas risinājumu noteiktai personāla vadīšanas situācijai atbilstoši personāla vadīšanas kompetencei uzņēmējdarbībā (Praktiskie darbi un semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Personāla vadības jēdziens (Lekcija 1 stunda).
2. Personāla operatīvā vadība (Lekcija 1 stunda, praktiskie 3 stundas, semināri 3 stundas).
3. Personāla plānošana (Lekcija 1 stunda, praktiskais 1 stunda).
4. Optimālas organizācijas struktūras izveidošana (Lekcija 1 stunda, praktiskais 1 stunda).
5. Tests (Praktiskais 1 stunda)
6. Personāla meklēšana (Lekcija 1 stunda).
7. Personāla atlase (Lekcija 1 stunda).
8. Adaptācija (Lekcija 1 stunda).
9. Sarunu vadīšana (Lekcija 1 stunda)..
10. Motivācija (Lekcija 1 stunda, praktiskais 1 stunda).
11. 1.Kontroldarbs (Praktiskais 1 stunda)
12. Vadības stili (Lekcija 1 stunda, praktiskais 1 stunda).
13. Konflikta menedžments (Lekcija 1 stunda).
14. Personāla novērtēšana (Lekcija 1 stunda, seminārs 2 stundas).

15. 2.Kontroldarbs (Praktiskais 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Vērtējums veidojas no:
• Tests (10%);
• 1.kontroldarbs (20 %);
• 2.kontroldarbs (20 %);
• Praktiskie darbi, semināri (50 %);

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par personāla vadīšanu.
Interneta materiālu studijas par personāla vadīšanu.
Gatavošanās praktiskajiem darbiem un semināriem.

Gatavošanās testam un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1.Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
2.Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
3.Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
4.Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 251 lpp.
5.Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
6.Daft L. Management. 4th Edition. New York: The Dryden Press, 1997. 712 p.

7.Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami http://www.likumi.lv

Papildliteratūra

1. Gibson L., Ivancevich M., Donnely H. Organizations. Behovior. Structure. Processes. 8th Edition. Irwin, Boston, Massachusetts, 1997. 521 p.
2. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
3. Grāmatvedība un revīzija. LZRA Izglītības centrs. Rīga, 2002. g 1. izdevums “Personāla vadīšana un uzņēmuma konkurētspēja”.
4. Forands I. Personālvadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 80 lpp.
5. Personāla vadīšana. Darba burtnīca studiju priekšmetā „Personāla vadīšana”. Sast. U.Ivans. Malnava, 2007. 63 lpp.
6. Ķeniņš K. G. Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai. Izlase lietišķām pārrunām. Rīga: Apgāds “Biznesa partneri”, 2002. 168 lpp.
7. Horvards S. Veiksmīga karjera – Curriculum Vitae. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 216 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vēju. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 295 lpp.
9. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2002. 125 lpp.
10. Bērta Š. Kā pieteikties darbā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 95 lpp.
11. Cole G. A. Personnel management: theory and practice. London: Letts Educational, 1997. 410 p.
12. Ньюстром В., Джон Дю. К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. Перевод с англ. Санкт – Петербург, 2000.

13. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е издание. Перевод с англ. Питер, 2004.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam “Biznesa vadība”