Код курса VadZ4040

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Līga Jankova

Предварительные знания

JurZ2026,

VadZ2035,

Учебная литературa

1.Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
2.Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
3.Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
4.Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 251 lpp.
5.Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
6.Daft L. Management. 4th Edition. New York: The Dryden Press, 1997. 712 p.

7.Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami http://www.likumi.lv

Дополнительная литература

1. Gibson L., Ivancevich M., Donnely H. Organizations. Behovior. Structure. Processes. 8th Edition. Irwin, Boston, Massachusetts, 1997. 521 p.
2. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
3. Grāmatvedība un revīzija. LZRA Izglītības centrs. Rīga, 2002. g 1. izdevums “Personāla vadīšana un uzņēmuma konkurētspēja”.
4. Forands I. Personālvadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 80 lpp.
5. Personāla vadīšana. Darba burtnīca studiju priekšmetā „Personāla vadīšana”. Sast. U.Ivans. Malnava, 2007. 63 lpp.
6. Ķeniņš K. G. Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai. Izlase lietišķām pārrunām. Rīga: Apgāds “Biznesa partneri”, 2002. 168 lpp.
7. Horvards S. Veiksmīga karjera – Curriculum Vitae. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 216 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vēju. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 295 lpp.
9. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2002. 125 lpp.
10. Bērta Š. Kā pieteikties darbā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 95 lpp.
11. Cole G. A. Personnel management: theory and practice. London: Letts Educational, 1997. 410 p.
12. Ньюстром В., Джон Дю. К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. Перевод с англ. Санкт – Петербург, 2000.

13. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е издание. Перевод с англ. Питер, 2004.