Code du cours VadZ4038

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences48

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours19.11.2019

Auteur du cours

author

Līga Jankova

Connaissances de base

Ekon1024,

Psih3010,

VadZ1018,

VadZ2043,

Manuels

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava. 2005. 456 lpp.
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums. Rīga: Vaidelote, 2001. 509 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009. 384 lpp.
6. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
7. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga; Latvijas Izglītības fonds, 2007.
8. Daniel H. Pink Drive: the Surprising Truth About What Motivates US: Riverhead hardcover, 2009. 242 p.
9. Ries E. The Learn Startup: How Today’s Enterreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business, 2011. 336 p.
10. Larsson G., Larson W. B. Stress Measurement in Less Than One minute. 2012. 97 p. 978-87-403-0234-9
11. Patterson C. Management Brief – Management and Leadership Theory. Ventus Publishing ApS, 2010. 63 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/309699666_Management_Briefs_Management_and_Leadership_Theory_Made_Simple

12. Successful Time Management. MTD Training, 2012. 57 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 214 lpp.
2. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 117 lpp.
3. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Rīga: Zvaigzne, 2009. 124 lpp.
4. Fišers P. Jaunais boss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 199 lpp.
5. Bakingems M., Kofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus. Rīga: Izdevniecības nams Trīs, 2005. 211 lpp.
6. Pīrsija R. Informācijas menedžments. Rīga: Jumava, 2006. 253 lpp.
7. International Journal of Business and Management. Canadien Center of Science and Education. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
8. Journal of Management and Strategy. Sciedu. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973

9. Journal of Modelling and Management. Emerald, 2006-. ISSN 1746-5664

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041