Kursa kods VadZ4038

Kredītpunkti 6

Vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Psih3010, Sociālā psiholoģija

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vadīšanas zinātniskās domas veidošanas pamatus, iegūst izpratni par vadīšanas procesa funkcijām un to īstenošanu dažādu sfēru organizācijās. Tiek analizētas galvenās organizācijas veidošanas koncepcijas, struktūras. Veidota izpratne par lēmumiem un vadīšanas stiliem. Veidota vadīšanas ētikas un sociālās atbildības izpratne. Iegūst prasmes vadītāja individuālā darba plānošanā un organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina un izprot vadīšanas teorijas attīstības vēsturiskos aspektus, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides elementu mijiedarbību (diskusija nodarbībā, kontroldarbs, eksāmens:
• Zina un izprot vadīšanu organizācijā un vadītāja individualitātes iezīmes (patstāvīgais grupu darbs, kontroldarbs;
• Zina un izprot uzņēmumu struktūru veidošanas koncepcijas (patstāvīgais grupu darbs, kontroldarbs)
• Spēj noteikt vadības stilus ( diskusijas nodarbībās);
• Spēj izmantot vadīšanas metodes uzņēmumā (patstāvīgais grupu darbs, kontroldarbs0;
• Spēj iegūt informāciju un izstrādāt uzņēmuma vadīšanas procesa simulāciju (patstāvīgais grupu darbs);
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus (patstāvīgais grupu darbs, kontroldarbs);
• Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem (patstāvīgais grupu darbs);
• Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus (prezentācija);
• Spēj kritiski izvērtēt un argumentēti diskutēt par vadīšanas teorijas attīstību, vadīšanas procesu būtību sabiedrībā, uzņēmumā, organizācijā (Patstāvīgais grupu darbs, eksāmens);
• Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmuma vadīšanas procesus un problēmas, izprot un spēj pielietot vadīšanas metodes vadīšanas funkciju realizācijai (patstāvīgais grupu darbs, situāciju modelēšana);
• Spēj pamatoti raksturot galvenos darba organizēšanas veidus (patstāvīgais grupu darbs, kontroldarbs);
• Spēj spriest un lemt par sociālo atbildību un uzņēmējdarbības vadīšanas ētiku (patstāvīgais grupu darbs, eksāmens);

• Spēj aktīvi piedalīties un sasniegt noteiktos rezultātus vadīšanas procesa simulācijā (patstāvīgais grupu darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1.VADĪŠANAS TEORIJAS PAMATI
1.1. Ievads – Vadīšana, tās būtība. (Lekcijas 1., praktiskie 2. stundas)
1.2. Vadīšanas funkcijas un metodes. (Lekcijas 1. stunda)
1.3.Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās. Vadīšanas principi un likumsakarības. (Lekcijas 3., praktiskie 2. stundas)
2. VADĪŠANA UZŅĒMUMĀ UN ORGANIZĀCIJĀ
2.1. Uzņēmums (organizācija) kā vadīšanas objekts. (Lekcijas 1., praktiskie 6. stundas )
2.2. Informācija un komunikācija vadīšanas process. (Lekcijas 2., praktiskie 2. stundas)
2.3. Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana. (Lekcijas 2., praktiskie 2. stundas)
2.4.Vadīšanas rezultātu plānošana uzņēmumā. (Lekcijas 2., praktiskie 2 stunda.)
2.5. Organizēšana, organizācijas struktūras veidošana. (Lekcijas 2, praktiskie stundas)
2.6. Sadarbība organizācijā un pilnvaras. (Lekcijas 2., praktiskie 2. stunda)
2.7. Motivācija, motivēšana un motivēšanas teorijas. (Lekcijas 3 stundas. )
2.8. Komandas veidošanas principi un vadība. (Lekcijas 1., praktiskie 2 stundas.)
2.9. Pārmaiņas organizācijā un organizācijas attīstība. (Lekcijas 1 stunda.)
2.10.Vadīšanas efektivitātes novērtēšana (kontrole). (Lekcijas 2., praktiskie 2. stundas)
1.kontroldarbs (Praktiskie darbi 1 stunda)
3. VADĪTĀJS UN VADĪTĀJA INDIVIDUALITĀTE
3.1.Vadītāja loma un būtība organizācijā (Lekcijas 1 stunda.)
3.2.Vadītāja darbības saturs (Lekcijas 1., praktiskie 1. stunda)
3.4.Vadītāja sociālā atbildība un vadīšanas ētika (Lekcijas 1. stunda)
3.5. Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte. (Lekcijas 2, praktiskie 1 stunda.)
3.6. Vara un autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. (Lekcijas 1 stunda.)
3.8. Uzstāšanās, pārliecināšanas un ietekmēšanas māksla (Lekcijas 1., praktiskie 2 stundas. )
3.9.Vadītāja, līdera loma pārmaiņu un inovāciju procesos (Lekcijas 1. stunda)
3.10.Stresa un sevis (laika) menedžments (Lekcijas 1. stunda)
2.kontroldarbs ( Praktiskie darbi 1. stunda)

Teorētiski izveidotā un attīstītā uzņēmuma prezentācija (Praktiskais darbs 2. stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Vērtējums veidojas no:
• 1.kontroldarbs (15 %);
• 2.kontroldarbs (15 %);
• Patstāvīgais grupu darbs (15%);
• Pastāvīgā grupu darba prezentācija (5%)
• Praktiskie darbi, semināri (10 %);
• Eksāmens. Visas tēmas (40%).

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par vadīšanu.
Interneta materiālu studijas par vadīšanu.
Gatavošanās praktiskajiem darbiem, semināriem un patstāvīgajiem grupu darbiem.

Gatavošanās testam un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava. 2005. 456 lpp.
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums. Rīga: Vaidelote, 2001. 509 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009. 384 lpp.
6. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
7. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga; Latvijas Izglītības fonds, 2007.
8. Daniel H. Pink Drive: the Surprising Truth About What Motivates US: Riverhead hardcover, 2009. 242 p.
9. Ries E. The Learn Startup: How Today’s Enterreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business, 2011. 336 p.
10. Larsson G., Larson W. B. Stress Measurement in Less Than One minute. 2012. 97 p. 978-87-403-0234-9
11. Patterson C. Management Brief – Management and Leadership Theory. Ventus Publishing ApS, 2010. 63 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/309699666_Management_Briefs_Management_and_Leadership_Theory_Made_Simple

12. Successful Time Management. MTD Training, 2012. 57 p.

Papildliteratūra

1. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 214 lpp.
2. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 117 lpp.
3. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Rīga: Zvaigzne, 2009. 124 lpp.
4. Fišers P. Jaunais boss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 199 lpp.
5. Bakingems M., Kofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus. Rīga: Izdevniecības nams Trīs, 2005. 211 lpp.
6. Pīrsija R. Informācijas menedžments. Rīga: Jumava, 2006. 253 lpp.
7. International Journal of Business and Management. Canadien Center of Science and Education. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
8. Journal of Management and Strategy. Sciedu. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973

9. Journal of Modelling and Management. Emerald, 2006-. ISSN 1746-5664

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālai bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”