Code du cours VadZ4027

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Aina Muška

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon3108,

Ekon3113,

Ekon4102,

JurZ2005,

VadZ2028,

VadZ4041,

Manuels

1. Komerclikums: LR likums. Stājas spēkā 01.01.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums.Stājas spēkā 10.03.1998. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/298656-kooperativo-sabiedribu-likums
3. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Stājas spēkā 06.02.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli: LR likums. Stājas spēkā 01.01.1994. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
5. Maksātnespējas likums: LR likums. Stājas spēkā 01.11.2010. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=214590
6. Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 23.11.2006. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147524
7. Eiropas komercsabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 07.04.2005. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=104374
8. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
9. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
10. Chernev A. The marketing plan handbook. 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
11. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
12. How to Plan Business? Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, p. 130-258. - ISBN 9789984482958
13. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
14. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
15. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
16. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. ISBN 978-2-8399-0580-0
17. Gerber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.
18. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
19. Oganisjana K. Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 204 lpp. ISBN 978-9934-527-40-1
20. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: Balta eko,2003. 126 lpp.
21. Franšīzes iegūšana: autostrāde uz veiksmi biznesā [tiešsaiste]. Pieejams: http://franchisehub.eu/sites/franchisehub.eu/files/upload/ZEE_LV.pdf
22. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
23. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
24. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
25. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
26. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477 p.
27. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.
28. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.
29. Godins S. Pievienotā vērtība: idejas nākotnes mārketingam. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2010. 244 lpp.

30. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Balodis K. Ievads Civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
2. Jaunzems A. Riska analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils augstskola, 2009. 361 lpp.
3. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
7. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
8. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
9. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
10. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
11. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
12. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
13. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
14. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
16. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

17. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709