Kursa kods VadZ4027

Kredītpunkti 6

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3108, Tirgzinība

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

JurZ2005, Tiesību pamati

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

VadZ4041, Biznesa informācijas menedžments

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, saturu, saimnieciskās darbības sistēmu Latvijā, par uzņēmējdarbības vidi, kā arī praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pārzina uzņēmuma dzīves cikla fāzes un to īpatnības. Iegūst izpratni par mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, tās nozīmi un ekonomisko situāciju Latvijā. Izprot saliedēšanās un kooperācijas nozīmi uzņēmējdarbībā. Studenti iegūst teorētiskās pamatzināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības plānošanu un riska vadību, kā arī praktiskas iemaņas biznesa plāna un riska vadības programmas izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un problēmām Latvijā - studiju pētījums, eksāmens.
2. Spēj parādīt specializētas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā - patstāvīgie darbi, eksāmens.
3. Spēj parādīt plašas zināšanas par biznesa plāna izstrādes mērķiem, uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu - kontroldarbs, praktiskie darbi.
4. Spēj parādīt zināšanas par uzņēmējdarbības riska vadības procesa posmiem un riska vadīšanas metodēm - praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, studiju pētījums, kontroldarbs, eksāmens.
5. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai - patstāvīgie darbi.
6. Prasmes identificēt, analizēt, grupēt uzņēmējdarbības vides faktorus - praktiskais darbs, biznesa plāns.
7. Prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, mikro un mazo uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem - diskusijas nodarbībās, eksāmens.
8. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot biznesa plāna izstrādē - praktiskie darbi un biznesa plāns.
9. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - patstāvīgo darbu un biznesa plāna prezentācijas.
10. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgo darbu un biznesa plāna prezentācija.
11. Spēj sadarboties - praktiskie darbi, patstāvīgie darbi un biznesa plāna izstrāde.
12. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus uzņēmējdarbības problēmām - diskusijas nodarbībās, eksāmens.
13. Spēj uzsākt uzņēmējdarbību - praktiskie un patstāvīgie darbi, biznesa plāns.
14. Spēj vadīt risku, realizējot uzņēmējdarbību - biznesa plāns un patstāvīgais darbs par uzņēmējdarbības idejas riska vadības programmas izstrādi.
15. Balstoties uz plānoto naudas plūsmu, spēj noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un izvēlēties atbilstošāko finansēšanas veidu - biznesa plāns.

16. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes kvalitatīva biznesa plāna izstrādē un realizācijā - biznesa plāns un biznesa plāna prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni un saimnieciskās darbības sistēma Latvijā (Lekcija – 2 stundas)
2. Uzņēmējs, uzņēmējspēja un uzņēmība (Lekcija – 1 stunda)
3. Uzņēmējdarbības resursi (Lekcija – 1 stunda)
4. Uzņēmējdarbības uzsākšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 4 stundas)
5. Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats Latvijā. Individuālās uzņēmējdarbības veicēji Latvijā. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrējas LR Valsts ieņēmumu dienestā. Komersanti. Eiropas komercsabiedrība. Kooperatīvā sabiedrība. (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas)
6. Uzņēmējdarbības idejas realizācijas „ceļi”: sākt visu no nulles, uzņēmējdarbības pirkšana (iegāde), franšīzes pirkšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
7. Uzņēmējdarbības vide (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
8. Firma (uzņēmēja nosaukums) un tās veidošana (Praktiskie darbi – 2 stundas)
9. Uzņēmējdarbības realizācijas vietas izvēle (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
10. Uzņēmējdarbības dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda)
11. Komersantu maksātnespēja (Lekcija – 2 stundas)
12. Komersantu konsolidācija. Uzņēmumu sadalīšana un pārveidošana (Lekcija – 1 stunda)
13. Komersantu likvidācija (Lekcija – 1 stunda)
14. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda)
15. Plānošanas metodoloģija (Lekcija – 2 stundas)
16. Biznesa plānošana (Lekcija – 2 stundas)
17. Biznesa plāna izstrādes gaita un saturs (Lekcija – 2 stundas)
18. Ražoto preču un pakalpojumu raksturojums (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda)
19. Noieta tirgus pētījumi un analīze (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda)
20. Konkurenti un konkurences priekšrocības (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
21. Uzņēmuma un nozares raksturojums (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda)
22. Mārketinga plāns. Ražošanas plāns (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
23. Finanšu plāns un finansēšanas stratēģija (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas)
24. Organizatoriskais plāns (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda)
25. Potenciālie riski biznesa plānā. Riska vadība (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 3 stundas)
26. Biznesa modelis KANVAS (Lekcija – 1 stunda)
Izstrādātā biznesa plāna prezentācija (Praktiskie darbi – 2 stundas)
1.kontroldarbs: Plānošanas metodoloģija un riska vadība (Praktiskie darbi – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena tests Moodle vidē par visām studiju kursā apgūtajām tēmām.
Kontroldarbā, patstāvīgajos darbos un prezentācijās jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā jāizstrādā trīs patstāviegie darbi, strādājot grupās līdz 4 studentu sastāvā:
1. patstāvīgais darbs. Studiju pētījums par uzņēmējdarbības idejas tiesisko aspektu izpēti (apjoms vismaz 4 lpp., augšupjālādē e-studijās līdz semestra beigām)
2. patstāvīgais darbs. Uzņēmējdarbības idejas riska vadības programmas izstrāde (izstrādātā riska vadības programma vismaz 10 lpp. apjomā jāiesniedz papīra formātā līdz semestra beigām)
3. patstāvīgais darbs. Uzņēmējdarbības idejas biznesa plāna izstrāde (biznesa plāns 25-30 lpp. apjomā jāiesniedz papīra formātā līdz semestra beigām)
Studiju kursā jāizstrādā četras prezentācijas, strādājot grupās līdz 4 studentu sastāvā:
1. prezentācija. Uzņēmējdarbības idejas pamatošana un realizācijas ceļu izpēte (prezentācija jāizstrādā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā praktiskā darba un jāprezentē praktisko darbu laikā; prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm)
2. prezentācija. Uzņēmējdarbības idejas firmas veidošana un tiesiskās formas izvēle (prezentācija jāizstrādā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā praktiskā darba un jāprezentē praktisko darbu laikā; prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm)
3. prezentācija. Uzņēmējdarbības idejas realziācijas vietas izvēle (prezentācija jāizstrādā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā praktiskā darba un jāprezentē praktisko darbu laikā; prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm)

4. prezentācija. Izstrādātā biznesa plāna prezentācija (biznesa plāns jāprezentē praktisko darbu laikā līdz semestra beigām; prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā un eksāmena testā iegūst, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Gala vērtējumu studiju kursā aprēķina kā vidējo svērto atzīmi, ievērtējot 3 patstāvīgos darbus (katra darba svars 0.1 jeb 10 %), 4 prezentācijas (katras prezentācijas svars 0.05 jeb 5 %), kontroldarbu (svars – 0.1 jeb 10 %) un eksāmenu (svars – 0.4 jeb 40 %). Vidējo svērto atzīmi aprēķina atbilstošā darba (patstāvīgā, prezentācijas, kontroldarba, eksāmena) svaru reizinot ar atbilstošā darba vērtējumu ballē un iegūtos reizinājumus summējot.

Obligātā literatūra

1. Komerclikums: LR likums. Stājas spēkā 01.01.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums.Stājas spēkā 10.03.1998. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/298656-kooperativo-sabiedribu-likums
3. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Stājas spēkā 06.02.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli: LR likums. Stājas spēkā 01.01.1994. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
5. Maksātnespējas likums: LR likums. Stājas spēkā 01.11.2010. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=214590
6. Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 23.11.2006. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147524
7. Eiropas komercsabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 07.04.2005. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=104374
8. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
9. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
10. Chernev A. The marketing plan handbook. 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
11. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
12. How to Plan Business? Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, p. 130-258. - ISBN 9789984482958
13. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
14. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
15. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
16. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. ISBN 978-2-8399-0580-0
17. Gerber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.
18. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
19. Oganisjana K. Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 204 lpp. ISBN 978-9934-527-40-1
20. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: Balta eko,2003. 126 lpp.
21. Franšīzes iegūšana: autostrāde uz veiksmi biznesā [tiešsaiste]. Pieejams: http://franchisehub.eu/sites/franchisehub.eu/files/upload/ZEE_LV.pdf
22. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
23. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
24. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
25. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
26. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477 p.
27. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.
28. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.
29. Godins S. Pievienotā vērtība: idejas nākotnes mārketingam. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2010. 244 lpp.

30. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Balodis K. Ievads Civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
2. Jaunzems A. Riska analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils augstskola, 2009. 361 lpp.
3. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
7. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
8. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
9. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
10. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
11. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
12. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
13. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
14. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
16. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

17. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

Piezīmes

Obligāts (A daļas) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”