Код курса VadZ4027

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Aina Muška

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon3108,

Ekon3113,

Ekon4102,

JurZ2005,

VadZ2028,

VadZ4041,

Учебная литературa

1. Komerclikums: LR likums. Stājas spēkā 01.01.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums.Stājas spēkā 10.03.1998. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/298656-kooperativo-sabiedribu-likums
3. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Stājas spēkā 06.02.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli: LR likums. Stājas spēkā 01.01.1994. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
5. Maksātnespējas likums: LR likums. Stājas spēkā 01.11.2010. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=214590
6. Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 23.11.2006. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147524
7. Eiropas komercsabiedrību likums: LR likums. Stājas spēkā 07.04.2005. ar grozījumiem. [Skatīts 27.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=104374
8. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
9. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
10. Chernev A. The marketing plan handbook. 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
11. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
12. How to Plan Business? Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, p. 130-258. - ISBN 9789984482958
13. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
14. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
15. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
16. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. ISBN 978-2-8399-0580-0
17. Gerber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.
18. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
19. Oganisjana K. Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 204 lpp. ISBN 978-9934-527-40-1
20. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: Balta eko,2003. 126 lpp.
21. Franšīzes iegūšana: autostrāde uz veiksmi biznesā [tiešsaiste]. Pieejams: http://franchisehub.eu/sites/franchisehub.eu/files/upload/ZEE_LV.pdf
22. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
23. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
24. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
25. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
26. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477 p.
27. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.
28. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.
29. Godins S. Pievienotā vērtība: idejas nākotnes mārketingam. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2010. 244 lpp.

30. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Дополнительная литература

1. Balodis K. Ievads Civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
2. Jaunzems A. Riska analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils augstskola, 2009. 361 lpp.
3. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
7. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
8. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
9. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
10. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
11. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
12. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
13. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
14. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
16. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

17. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709