Код курса VadZ4010

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса20.03.2013

Разработчик курса

author

Ināra Jurgena

Предварительные знания

Ekon1012,

VadZ4027,

Учебная литературa

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vecvanags M. Darījumu sarunas: stratēģijas un taktikas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 166 lpp. ISBN 978-9934-0-7330-4
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2013. 304 lpp.
5. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
6. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009, 384 lpp.
7. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Zvaigzne ABC, 2009, 212 lpp.
8. Baaij M., Reinmoeller P. Maping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets. United Kingdom; North America: Emerald Publishing, 2018. xxiv, 248 p. ISBN 978-1-78756-130-4
9. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 2017. xx, 650 p. ISBN: 978-1-4737-2633-8
10. Kasahara E. Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2015. 139 lpp. (ISBN: 978-981-4651-36-3)
11. Thompsons J., Scott J.M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Cengage Learning EMEA, 2017. 650 lpp. (ISBN: 978-1-4737-2633-8)
12. Successful Time Management. MTD Training, 2012, 57 p.
13. Human Resource Management. Ed. by J.C.Hayton. Wiley Company, 2013.

14. Senyucel Z. Managin the Human Resource in the 21st century. 2009, 77 p. (e-book: bookboon.com)

Дополнительная литература

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 445 lpp. ISBN 978-9934-07653-4
3. Drukers Pīters F. Efektīvs vadītājs: Rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.

4. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041