Kursa kods VadZ4010

Kredītpunkti 6

Vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vadīšanas zinātniskās domas veidošanās būtību, iegūst izpratni par vadīšanas procesa funkcijām un metodēm. Studiju kursa apguves procesā tiek veidota izpratne par uzņēmuma stratēģijas plānošanas procesa būtību, elementiem un modeļiem. Nodarbībās studenti iegūst zināšanas personāla vadīšanas aspektos, personāla vadīšanas metodēs un paņēmienos, kā arī tiek veidota vadīšanas ētikas un sociālās atbildības izpratne.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un izprot vadīšanas teorijas attīstības vēsturiskos aspektus, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides elementu mijiedarbību - diskusija nodarbībā, praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens;
- Zināšanas un izpratne par stratēģijas veidošanas procesu, aspektiem - diskusija nodarbībā, praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens;
- Zināšanas par uzņēmumu struktūru veidošanas koncepcijām - praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens;
- Izprot personāla vadīšanas būtību un jēdzienus - praktiskie darbi, kontroldarbs;
- Spēj veikt personāla plānošanu uzņēmuma vajadzībām, organizēt personāla novērtēšanu - praktiskie darbi, grupu darbi, kontroldarbs;
- Spēj noteikt vadības stilus - diskusijas nodarbībās;
- Spēj izmantot vadīšanas metodes uzņēmumā - praktiskie darbi, grupu darbs;
- Spēj veikt uzņēmuma stratēģijas analīzi - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs;
- Spēj iegūt informāciju un izstrādāt uzņēmuma vadīšanas procesa simulāciju - praktiskie darbi grupās;
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - darbs grupā, patstāvīgais darbs;
- Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - darbs grupā;
- Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus – prezentācija;
- Spēj argumentēti diskutēt par vadīšanas domas attīstību - praktiskie darbi, grupu darbs;
- Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmuma vadīšanas procesus un problēmas, izprot un spēj pielietot vadīšanas metodes vadīšanas funkciju realizācijai - patstāvīgais grupu darbs, situāciju modelēšana, eksāmens;
- Spēj raksturot galvenos darba organizēšanas veidus - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs, eksāmens;
- Spēj spriest un lemt par sociālo atbildību un uzņēmējdarbības vadīšanas ētiku - praktiskie darbi, grupu darbs, eksāmens;

- Spēj aktīvi piedalīties vadīšanas procesa simulācijā - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās. Vadīšanas principi un likumsakarības. (Lekcija 3 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Vadīšanas funkcijas un metodes (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Uzņēmums (organizācija) kā vadīšanas objekts (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
4. Informācija un komunikācija vadīšanas procesā (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stunda)
5. Lēmumi, būtība, veidi (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
Kontroldarbs (praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Uzņēmuma (organizācijas) stratēģija (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
7. Biznesa, funkcionālā un korporatīvā līmeņa stratēģija (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
8. Plānošana, mūsdienu plānošanas metodes (ūdenskrituma, Agile, u.c.). Organizēšana, organizācijas struktūras veidošana. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi - 3 stunda)
9. Sadarbība organizācijā un pilnvaras (Lekcija 1 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
10. Motivācija, motivēšana un motivēšanas teorijas (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
11. Personāla vadīšana (Lekcija 5 stunda, praktiskie darbi – 3 stunda)
Kontroldarbs (praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Pārmaiņas organizācijā un organizācijas attīstība. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Vadīšanas efektivitātes novērtēšana (kontrole) (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Vadītāja loma un būtība organizācijā (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
15. Vadītāja profesiogramma un tās saturs (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
16. Vadītāja sociālā atbildība un vadīšanas ētika (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
17. Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stunda)
18. Vara un autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis, līderības teorijas (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
Kontroldarbs (praktiskie darbi – 1 stunda)

19. Stresa un sevis (laika) menedžments (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
1) 1.kontroldarbs – 10 punkti;
2) 2.kontroldarbs – 10 punkti;
3) 3.kontroldarbs – 10 punkti;
4) Patstāvīgais grupas darbs – 10 punkti;
5) Aktivitāte praktiskajās nodarbībās – 10 punkti;

6) Eksāmens (Moodle vidē) – 50 punkti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais grupas darbs: uzņēmuma X veidošanas, dibināšanas un vadīšanas procesa simulācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
1) 1.kontroldarbs – 10 punkti;
2) 2.kontroldarbs – 10 punkti;
3) 3.kontroldarbs – 10 punkti;
4) Patstāvīgais grupas darbs – 10 punkti;
5) Aktivitāte praktiskajās nodarbībās – 10 punkti;
6) Eksāmens (Moodle vidē) – 50 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vecvanags M. Darījumu sarunas: stratēģijas un taktikas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 166 lpp. ISBN 978-9934-0-7330-4
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2013. 304 lpp.
5. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
6. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009, 384 lpp.
7. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Zvaigzne ABC, 2009, 212 lpp.
8. Baaij M., Reinmoeller P. Maping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets. United Kingdom; North America: Emerald Publishing, 2018. xxiv, 248 p. ISBN 978-1-78756-130-4
9. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 2017. xx, 650 p. ISBN: 978-1-4737-2633-8
10. Kasahara E. Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2015. 139 lpp. (ISBN: 978-981-4651-36-3)
11. Thompsons J., Scott J.M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Cengage Learning EMEA, 2017. 650 lpp. (ISBN: 978-1-4737-2633-8)
12. Successful Time Management. MTD Training, 2012, 57 p.
13. Human Resource Management. Ed. by J.C.Hayton. Wiley Company, 2013.

14. Senyucel Z. Managin the Human Resource in the 21st century. 2009, 77 p. (e-book: bookboon.com)

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 445 lpp. ISBN 978-9934-07653-4
3. Drukers Pīters F. Efektīvs vadītājs: Rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.

4. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”.