Kurs-Code VadZ3062

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)17.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Agnese Belte

Vorkenntnisse

Ekon1001,

Ekon3123,

VadZ2004,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Pelše G., Ruperte I. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
4. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
7. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, 130.-258. lpp. ISBN 9789984482958
8. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.

9. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
4. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
9. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

10. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.