Kursa kods VadZ3062

Kredītpunkti 6

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Agnese Belte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1001, Ekonomikas teorija

Ekon3123, Grāmatvedība I

VadZ2004, Vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību un tās pamatprincipiem. Pārzina uzņēmuma dzīves cikla fāzes un to īpatnības. Iegūst izpratni par mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, tās nozīmi un ekonomisko situāciju Latvijā. Noklausoties studiju kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus, uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu ēdinšānas un viesnīcu jomā. Kursā iegūtās zināšanas studentiem dos zināšanas, prasmes un kompetences uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot uzņēmējdarbības būtību, jēdzienus – praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.
2. Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un problēmām Latvijā – kontroldarbs eksāmens.
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai – praktiskie, patstāvīgie darbi.
4. Prot raksturot uzņēmuma vidi un to ietekmējošus faktorus – praktiskie un patstāvīgie darbi.
5. Prot izvēlēties, raksturot un pamatot uzņēmuma atrašanās vietu – praktiskie un patstāvīgie darbi.
6. Prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, mikro un mazo uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem – diskusijas nodarbībās, eksāmens.
7. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par uzņēmējdarbību – kontroldarbs, eksāmens.
8. Spēj ņemt dalību uzņēmuma mērķu noteikšanā – praktiskie darbi.
9. Spēja atbildīgi organizēt darbu uzņēmumā – praktiskie darbi.
10. Spēj vispārīgi izskaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību – diskusijas nodarbībā.
11. Spēj vispārīgi pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
12. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
13. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmējdarbību un iespējas – eksāmens.
14. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības būtība (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības klasifikācija. Valsts, privātā, jauktā uzņēmējdarbība, kopuzņēmumi
(lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (lekcija – 1 stunda).
4. Uzņēmējs, uzņēmējspēja un uzņēmība (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
5. Uzņēmējdarbības vide (lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas).
6. Uzņēmējdarbības uzsākšana, uzņēmuma dibināšana (lekcijas – 2 stundas; praktiskie darbi – 3 stundas).
7. Uzņēmējdarbības likumdošana un tiesiskā bāze (lekcija – 2 stunda; praktiskie darbi - 2 stundas).
8. Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums ēdināšanas un viesnīcu jomā (lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi - 1 stunda);
9. Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats Latvijā (lekcijas – 2 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas).
10. Komercdarbības formas (lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas).
11. Uzņēmējdarbības idejas realizācijas iespējas (lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas).
12. Uzņēmuma dzīves cikls (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
13. Uzņēmuma atrašanās vieta: būtība, nepieciešamība (lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas).
14. Uzņēmēja nosaukums un tās veidošana (lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 2 stundas).
15. Uzņēmuma finansēšana (lekcijas – 2stundas).
16. Biznesa plānošana (lekcijas – 2 stundas).
17. Uzņēmuma konkurētspēja (lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas).
18. Risks uzņēmējdarbībā (lekcija – 2 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
19. Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā (lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 1 stunda).
20. Uzņēmuma maksātnespēja, reorganizācijas process un likvidācija (lekcijas – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda).
21. Inovācijas uzņēmējdarbībā. Inovāciju būtība, veidi un process (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Vērtējums veidojas no:
• 15% praktiskie darbi par visām tēmām.
• 15% patstāvīgais darbs ar prezentāciju.
• 15% kontroldarbs par uzņēmējdarbības būtību, pamatjēdzieniem.
• 15% kontroldarbs par saimnieciskās darbības tiesisko pamatu, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības likumdošanu, uzņēmējdarbības plānošanu.
• 40 % eksāmens par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.
Gatavošanās kontroldarbiem.
Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, praktisko, pastāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Pelše G., Ruperte I. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
4. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
7. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, 130.-258. lpp. ISBN 9789984482958
8. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.

9. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
4. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
9. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

10. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF profesionālās bakalaura studiju programmā „Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība”