Код курса VadZ3062

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса17.03.2021

Разработчик курса

author

Agnese Belte

Предварительные знания

Ekon1001,

Ekon3123,

VadZ2004,

Учебная литературa

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Pelše G., Ruperte I. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
4. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
7. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, 130.-258. lpp. ISBN 9789984482958
8. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.

9. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Дополнительная литература

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
4. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
9. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: www.likumi.lv

10. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.