Kurs-Code VadZ3024

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)11.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Jankova

author

Vizma Kūlupa

Vorkenntnisse

VadZ3017,

Ersetzte Kurs

EkonB015 [GEKOB015]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
3. Vadīšanas pamati. LLU. Sast.: U. Ivans, S. Ruskule. Malnava, 2006. 502 lpp.
4. Vadīšana. LLU. Sast. S. Ruskule. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2005. 456 lpp.
5. Barnard F. Agribusiness Management. 4th ed. London; New York: Routledge, 2012. 467 p.
6. Ukulovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp.
2. Forands I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 189 lpp.
3. Renģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
4. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp.
5. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
6. Dombrovska L. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
7. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: SIA J.L.V”, 2001. 462 lpp.
8. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999. 616 lpp.
9. Templers R. Menedžmenta likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 224 lpp.
10. Kurson K., Giuliani R. Leadership. Miramax, 2005. 409 p.
11. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp.
12. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis. Rīga: LID, 2007. 233 lpp.
13. Edeirs Dž. Līderība un motivācija. Rīga: LID, 2007. 136 lpp.
14. Edeirs Dž. Līderība un inovācija. Rīga: LID, 2007. 126 lpp.

15. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.