Код курса VadZ3024

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса11.10.2011

Разработчики курса

author

Līga Jankova

author

Vizma Kūlupa

Предварительные знания

VadZ3017,

Предыдущая версия курса

EkonB015 [GEKOB015]

Учебная литературa

1. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
3. Vadīšanas pamati. LLU. Sast.: U. Ivans, S. Ruskule. Malnava, 2006. 502 lpp.
4. Vadīšana. LLU. Sast. S. Ruskule. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2005. 456 lpp.
5. Barnard F. Agribusiness Management. 4th ed. London; New York: Routledge, 2012. 467 p.
6. Ukulovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.

Дополнительная литература

1. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp.
2. Forands I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 189 lpp.
3. Renģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
4. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp.
5. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
6. Dombrovska L. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
7. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: SIA J.L.V”, 2001. 462 lpp.
8. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999. 616 lpp.
9. Templers R. Menedžmenta likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 224 lpp.
10. Kurson K., Giuliani R. Leadership. Miramax, 2005. 409 p.
11. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp.
12. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis. Rīga: LID, 2007. 233 lpp.
13. Edeirs Dž. Līderība un motivācija. Rīga: LID, 2007. 136 lpp.
14. Edeirs Dž. Līderība un inovācija. Rīga: LID, 2007. 126 lpp.

15. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.