Code du cours VadZ2046

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours01.02.2017

Auteur du cours

author

Kitija Kirila

Connaissances de base

Psih4001,

VadZ2004,

Manuels

1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 215 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība, teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 340 lpp.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 12.01.2017.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr. 916 [Tiešsaite] [skatīts 12.01.2017.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
3. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2017. ISSN 1407-2505.