Код курса VadZ2046

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса01.02.2017

Разработчик курса

author

Kitija Kirila

Предварительные знания

Psih4001,

VadZ2004,

Учебная литературa

1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 215 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība, teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 340 lpp.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

Дополнительная литература

1. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 12.01.2017.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr. 916 [Tiešsaite] [skatīts 12.01.2017.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
3. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2017. ISSN 1407-2505.