Kurs-Code VadZ2046

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)01.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kitija Kirila

Vorkenntnisse

Psih4001,

VadZ2004,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 215 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība, teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 340 lpp.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 12.01.2017.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr. 916 [Tiešsaite] [skatīts 12.01.2017.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
3. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2017. ISSN 1407-2505.