Код курса VadZ2044

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса06.12.2016

Разработчики курса

author

Simona Cīrule

author

Agnese Belte

Учебная литературa

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000.75 lpp.
2. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. How to Plan Business? / Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual / [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] / - Jelgava, 2018. - 130.-258.lpp. - ISBN 9789984482958
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana.Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
6. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 ("LV", 177 (6263), 06.09.2018.) [stājas spēkā 07.09.2018.]
7. Dokumentu juridiskā spēka likums: 06.05.2010. LR likums ("LV", 78 (4270), 19.05.2010.) [stājas spēkā 01.07.2010.] ar grozījumiem
8. Arhīvu likums: 11.02.2010. LR likums ("LV", 35 (4227), 03.03.2010.) [stājas spēkā 01.01.2011.] ar grozījumiem
9. Elektronisko dokumentu likums: 31.10.2002. LR likums ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.; Ziņotājs, 23, 12.12.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem

10. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Дополнительная литература

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
3. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
4. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.-Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints

3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm