Kursa kods VadZ2044

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

author pasn.

Agnese Belte

Mg. oec.

Aizstātais kurss

EkonB020 [GEKOB020] Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, saturu, saimnieciskās darbības sistēmu Latvijā, par uzņēmējdarbības vidi, kā arī praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pārzina uzņēmuma dzīves cikla fāzes un to īpatnības. Iegūst izpratni par mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, tās nozīmi un ekonomisko situāciju Latvijā. Studenti iegūst teorētiskās pamatzināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības plānošanu.
Studenti iegūst izpratni par dokumentu pārvaldību un to reglamentējošo tiesību aktu prasībām, dokumentu apriti, pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupām, dokumentu termiņiem, elektroniskajiem dokumentiem un parakstiem. Studenti izprot un iegūst prasmes par atšķirībām starp pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošajām dokumentu grupām, to izstrādāšanas, noformēšanas, arhivēšanas un iznīcināšanas prasībām, dienesta atzīmēm un rekvizītiem, lietu nomenklatūras formām un veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt specializētas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā - patstāvīgie darbi, eksāmens.
2. Spēj parādīt plašas zināšanas par biznesa plāna izstrādes mērķiem, uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu - praktiskie darbi, eksāmens.
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai – eksāmens, patstāvīgie darbi.
4. Prasmes identificēt, analizēt, grupēt uzņēmējdarbības vides faktorus – praktiskais darbs, biznesa plāns.
5. Prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, mikro un mazo uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem – diskusijas nodarbībās, eksāmens.
6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot biznesa plāna izstrādē – praktiskie darbi.
7. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgo darbu un biznesa plāna prezentācijas.
8. Spēj uzsākt uzņēmējdarbību – praktiskie un patstāvīgie darbi.
9. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus iekļaujoties noteiktajos termiņos - patstāvīgie un praktiskie darbi.
10. Spēj ņemt dalību grupu darbā - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
11. Spēj prezentēt savu vai grupas viedokli - patstāvīgie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi.
12. Zina un izprot dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos pārvaldības procesus, terminu skaidrojumus, rekvizītu un dienesta atzīmju ietekmi uz dokumentu juridisko spēku - patstāvīgie, praktiskie darbi un eksāmens.
13. Zina un izprot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un ietilpstošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības - patstāvīgie, praktiskie darbi un eksāmens.
14. Zina un izprot prasības un principus darbā ar elektroniskiem dokumentiem - patstāvīgie, praktiskie darbi.
15. Zina un izprot dokumentu lietas, lietu nomenklatūras un arhivēšanas prasības - patstāvīgie, praktiskie darbi.
16. Spēj izgatavot dokumenta oriģināla atvasinājumu ar juridisko spēku, apliecināt tā pareizību atbilstoši tiesību aktu prasībām - patstāvīgie un praktiskie darbi.
17. Spēj atrast, izprast un praktiski pielietot tiesību normas dokumentu pārvaldībai - patstāvīgie, praktiskie darbi.
18. Spēj pielietot dokumentu pārvaldības procesus un tajos iesaistīto personu (dienestu) funkcijas - patstāvīgie, praktiskie darbi.
19. Spēj pielietot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupu izstrādāšanas atšķirības un nepieciešamību - patstāvīgie, praktiskie darbi.

20. Spēj izstrādāt pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošās dokumentu grupas dokumentus, to atsavinājumus ar juridisko spēku - patstāvīgie, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni un saimnieciskās darbības sistēma Latvijā (Lekcija – 1
stundas)
2. Uzņēmējdarbības uzsākšana, dibināšana un pirkšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas)
3. Uzņēmējdarbības ideju ģenerēšana un inovācijas (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas)
4. Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti (Lekcija – 1 stunda)
5. Firma (uzņēmēja nosaukums) un tās veidošana (Praktiskie darbi – 1stundas)
6. Uzņēmējdarbības realizācijas vietas izvēle (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1stundas)
7. Uzņēmējdarbības dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda)
8. Uzņēmuma maksātnespēja, reorganizācijas process un likvidācija (Lekcija – 1 stundas)
9. Biznesa plāna izstrādes gaita un saturs (Lekcija – 1 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas)
10. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. Rekvizītu un dienesta atzīmju ietekme uz dokumentu juridisko spēku. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Elektroniskie dokumenti un paraksti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
15. Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
16. Dokumentu lietas un lietu nomenklatūra. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
17. Arhīvs un arhivēšanas prasības. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)

Eksāmens – visas tēmas (sesijas laikā)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Vērtējums veidojas no:
• 30% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 25% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 5% reģistrēts apmeklējums
• 40% eksāmens - Visas tēmas

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000.75 lpp.
2. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. How to Plan Business? / Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual / [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] / - Jelgava, 2018. - 130.-258.lpp. - ISBN 9789984482958
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana.Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
6. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 ("LV", 177 (6263), 06.09.2018.) [stājas spēkā 07.09.2018.]
7. Dokumentu juridiskā spēka likums: 06.05.2010. LR likums ("LV", 78 (4270), 19.05.2010.) [stājas spēkā 01.07.2010.] ar grozījumiem
8. Arhīvu likums: 11.02.2010. LR likums ("LV", 35 (4227), 03.03.2010.) [stājas spēkā 01.01.2011.] ar grozījumiem
9. Elektronisko dokumentu likums: 31.10.2002. LR likums ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.; Ziņotājs, 23, 12.12.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem

10. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
3. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
4. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.-Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints

3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss, TF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai „Dizains un amatniecība”