Kurs-Code VadZ2028

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)15.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Dobele

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2079,

Ekon2120,

Ekon2135,

VadZ1004,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Saimniekošanas mācība: mācību līdzeklis. A.Dobele, L.Mihejeva, K.Špoģis, A.Vedļa, U.Viekals, A.Asejeva, I.Upīte. Ozolnieki: LLKC. 1999. 344 lpp.
2. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF Biznesa Komplekss. 2000. 168 lpp. [Izdevumu sērija: Lauku uzņēmējs]
3. Dobele A. Saimniekošanas mācība: metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. Elektroniskais resurss e-studijās.

4. Hoff K. G. Biznesa ekonomika. Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2011. 603 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016. 112 lpp.
2. Bobiţ D. M. Entrepreneurship in rural areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. D.M.Bobiţ, M. Ciufu, V. Ghinea, L. Līcīte, A. Muška [un vēl 4 autori]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 255 p.
3. Kučinskis J. Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē: idejas, vēsture, perspektīvākie attīstības virzieni. Rīga: AS Lauku Avīze, 2004. 335 lpp.
4. Popluga D., Muška A., Paula L., Līcīte L. Education in rural entrepreneurship: thraugh producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 33 p.

5. Pilvere I., Nipers A. Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. 245 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķini. Periodisks izdevums. LLKC, Ozolnieki.
2. AgroPols: informatīvs lauku politikas biļetens-aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 2001 -. ISSN 1407-8996.
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598
4. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2003. ISSN 1691-1229
5. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
6. Praktiskais Latvietis. Rīga: AS Latvijas mediji, ISSN 1407-3358
7. Lauku Lapa. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
8. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Pieejams: http:// www.llkc.lv
9. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: http://www.lad.gov.lv

10. Latvijas Zemkopības ministrija. Pieejams: http://www.zm.gov.lv