Kursa kods VadZ2028

Kredītpunkti 6

Saimniekošanas mācība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

VadZ1004, Lauksaimniecisko procesu organizācija

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par saimniekošanas būtību, procesiem un ietekmējošiem faktoriem. Iegūst zināšanas par ražošanas resursu iedalījumu, nozīmi un izmantošanu lauksaimniecības uzņēmumā. Pārzina saimniekošanas ienesīguma novērtēšanas metodiku, ražošanas izmaksu veidošanos, bruto seguma aprēķināšanu un nozīmi. Iegūst prasmes ražošanas plāna izstrādāšanā un plāna rezultātu novērtēšanā lauksaimniecības uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Izprot saimniekošanas būtību un vietu ekonomikas pamatjautājuma kontekstā - Diskusija nodarbībā, eksāmens
2. Izpratne par ražošanas resursu būtību, iedalījumu un to izmantošanas ekonomisko izdevīgumu lauku saimniecībās - Kontroldarbs ar aprēķiniem
3. Zināšanas par ekonomisko izmaksu veidošanos un bruto seguma būtību un nozīmi lauku saimniecībās - Kontroldarbs ar aprēķiniem
4. Zināšanas par lauksaimniecības nozares un lauksaimniecības uzņēmuma vietu un lomu tautsaimniecībā - Diskusija nodarbībā, eksāmens
Prasmes
1. Spēj patstāvīgi veikt lauku saimniecības ražošanas specializācijas ietekmējošo faktoru identifikāciju un izvērtējumu – Grupu darbs
2. Prot novērtēt lauksaimniecības uzņēmuma nozaru ekonomisko izdevīgumu, aprēķinot bruto segumu - Kontroldarbs ar aprēķiniem
3. Spēj veikt ražošanas izmaksas ekonomisko izvērtējumu - Kontroldarbs ar aprēķiniem
4. Spēj izstrādāt ražošanas plānu lauku saimniecībai, izmantojot datorprogrammu - Praktiskie darbi, grupu darbs
5. Spēja atbildīgi plānot patstāvīgo studiju laiku elastīgā režīmā - Patstāvīgais darbs
6. Spēj komunicēt ar lauku saimniecību vadītājiem informācijas iegūšanai - Patstāvīgais darbs
7. Spēj komunicēt un prezentēt veikto aprēķinu rezultātus - Praktiskie darbi, grupu darbs
8. Spēj pastāvīgi strādāt ar informācijas avotiem - Patstāvīgais darbs
9. Prot pielietot informācijas tehnoloģijas aprēķinu veikšanai - Praktiskie darbi
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi izstrādāt ražošanas un finanšu plānu lauksaimniecības uzņēmumam - Praktiskie darbi
2. Spēj novērtēt resursu izmantošanas ekonomisko izdevīgumu saimniecībā kopumā un atsevišķās nozarēs - Kontroldarbi, praktiskie darbi

3. Spēj izprast un rast risinājumu lauksaimniecības uzņēmuma attīstībai mainīgajos ekonomiskajos apstākļos - Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saimniekošanas teorijas pamati. Saimniekošanas principi. Saimniekošana un uzņēmējdarbība, kopīgais un atšķirīgais. Saimnieciskās vienības. (Lekcija 2 stundas)
2. Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare. (Lekcija 1 stunda)
3. Lauksaimniecības uzņēmums. (Lekcija 1 stunda)
4. Ekstensīva, intensīva un racionāla ražošana. (Lekcija 1 stunda)
5. Ražošanas specializācija un diversifikācija lauksaimniecības uzņēmumā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 4 stundas)
6. Ražošanas resursu iedalījums, to būtība un nozīme saimniekošanā. (Lekcija 1 stunda)
7. Dabas (zemes) resursi. Zemes lietošanas veidu analīze lauksaimniecības uzņēmumā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas)
8. Kapitāls, tā būtība un iedalījums – pamatkapitāls, apgrozāmais kapitāls, to raksturojošās pazīmes. (Lekcija 1 stunda)
9. Cilvēkresursi. Darbaspēks un darbs. Darba ražīgums un darbietilpība. (Lekcija 1 stunda)
10. Ražošanas izmaksas un to veidošanās. Ekonomiskās un grāmatvedības peļņas veidošanās uzņēmumā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 4 stundas)
11. Alternatīvo izmaksu aprēķins. (Praktiskie darbi – 2 stundas)
12. 1.kontroldarbs. (1 stunda)
13. Saimniekošanas izdevīguma noteikšana. Bruto segums, tā aprēķināšana. (Lekcija 3 stundas, praktiskie darbi - 4 stundas)
14. Bezzaudējumu punkts (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 1 stunda)
15. Ražošanas plāna izstrādes nosacījumi augkopības nozarē. (Praktiskie darbi – 6 stundas)
16. Ražošanas plāna izstrādes nosacījumi augkopības nozarē. (Praktiskie darbi – 2 stundas)
17. Mājlopu kustības grafiks. (Praktiskie darbi – 4 stundas)
18. 2. kontroldarbs. (1 stundas)
19. Ražošanas plāna izstrādāšana ar datorprogrammu lauku saimniecībai. (Praktiskie darbi 12 stundas)
20. Ražošanas plāna prezentēšana un analīze. (Praktiskie darbi 6 stundas)

Eksāmens – visas iepriekš apskatītās tēmas (individuālo studiju un pārbaudījumu laikā PL studentiem un sesijas laikā NL studentiem).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Vērtējums veidojas no:
• 20 punkti par diviem kontroldarbiem (katrs 10 punkti);
• 30 punkti - izstrādāts un prezentēts ražošanas plāns lauku saimniecībai;
• 40 punkti eksāmens par visām tēmām;
• 5 punkti par aktivitāti nodarbībās;
• 5 punkti – reģistrēts apmeklējums.

10 punkti veido studiju kursa vērtējuma 1 balli.

Lai varētu piedalīties eksāmenā, jābūt izstrādātam un aizstāvētam ražošanas plānam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Dažādu informācijas materiālu studijas un komunikācija ar saimniecību vadītājiem (pārstāvjiem) ražošanas plāna izstrādei lauksaimniecības uzņēmumam.
Ražošanas plāna izstrāde un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme ir akumulējošs vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Saimniekošanas mācība: mācību līdzeklis. A.Dobele, L.Mihejeva, K.Špoģis, A.Vedļa, U.Viekals, A.Asejeva, I.Upīte. Ozolnieki: LLKC. 1999. 344 lpp.
2. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF Biznesa Komplekss. 2000. 168 lpp. [Izdevumu sērija: Lauku uzņēmējs]
3. Dobele A. Saimniekošanas mācība: metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. Elektroniskais resurss e-studijās.

4. Hoff K. G. Biznesa ekonomika. Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2011. 603 lpp.

Papildliteratūra

1. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016. 112 lpp.
2. Bobiţ D. M. Entrepreneurship in rural areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. D.M.Bobiţ, M. Ciufu, V. Ghinea, L. Līcīte, A. Muška [un vēl 4 autori]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 255 p.
3. Kučinskis J. Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē: idejas, vēsture, perspektīvākie attīstības virzieni. Rīga: AS Lauku Avīze, 2004. 335 lpp.
4. Popluga D., Muška A., Paula L., Līcīte L. Education in rural entrepreneurship: thraugh producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 33 p.

5. Pilvere I., Nipers A. Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. 245 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķini. Periodisks izdevums. LLKC, Ozolnieki.
2. AgroPols: informatīvs lauku politikas biļetens-aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 2001 -. ISSN 1407-8996.
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598
4. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2003. ISSN 1691-1229
5. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
6. Praktiskais Latvietis. Rīga: AS Latvijas mediji, ISSN 1407-3358
7. Lauku Lapa. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
8. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Pieejams: http:// www.llkc.lv
9. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: http://www.lad.gov.lv

10. Latvijas Zemkopības ministrija. Pieejams: http://www.zm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotas izvēles (B daļa) studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”;
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”