Код курса VadZ2028

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий48

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса15.01.2019

Разработчик курса

author

Aina Dobele

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2079,

Ekon2120,

Ekon2135,

VadZ1004,

Учебная литературa

1. Saimniekošanas mācība: mācību līdzeklis. A.Dobele, L.Mihejeva, K.Špoģis, A.Vedļa, U.Viekals, A.Asejeva, I.Upīte. Ozolnieki: LLKC. 1999. 344 lpp.
2. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF Biznesa Komplekss. 2000. 168 lpp. [Izdevumu sērija: Lauku uzņēmējs]
3. Dobele A. Saimniekošanas mācība: metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. Elektroniskais resurss e-studijās.

4. Hoff K. G. Biznesa ekonomika. Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2011. 603 lpp.

Дополнительная литература

1. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016. 112 lpp.
2. Bobiţ D. M. Entrepreneurship in rural areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. D.M.Bobiţ, M. Ciufu, V. Ghinea, L. Līcīte, A. Muška [un vēl 4 autori]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 255 p.
3. Kučinskis J. Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē: idejas, vēsture, perspektīvākie attīstības virzieni. Rīga: AS Lauku Avīze, 2004. 335 lpp.
4. Popluga D., Muška A., Paula L., Līcīte L. Education in rural entrepreneurship: thraugh producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. 33 p.

5. Pilvere I., Nipers A. Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. 245 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķini. Periodisks izdevums. LLKC, Ozolnieki.
2. AgroPols: informatīvs lauku politikas biļetens-aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 2001 -. ISSN 1407-8996.
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598
4. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2003. ISSN 1691-1229
5. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
6. Praktiskais Latvietis. Rīga: AS Latvijas mediji, ISSN 1407-3358
7. Lauku Lapa. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
8. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Pieejams: http:// www.llkc.lv
9. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: http://www.lad.gov.lv

10. Latvijas Zemkopības ministrija. Pieejams: http://www.zm.gov.lv