Kursa kods VadZ2015

Kredītpunkti 3

Stresa vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par stresa fenomena daudzšķautņainību gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta. Kursa ietvaros, aplūkojot stresa vadības metodes, instrumentus un paņēmienus, studējošie gūst izpratni par stresa vadības procesu norisi, spēj identificēt stresu un tā izpausmes, noteikt stresa līmeni un prot atrast savai individualitātei piemērotākās metodes un paņēmienus, lai izstrādātu un pielietotu stresa vadības stratēģiju.
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas stresa identificēšanā, stresa vadības metožu izvēlē, lai sekmētu viņu profesionālās un personiskās darbības kompetenci un attīstītu spēju patstāvīgi izstrādāt un pielietot profesionālajai videi un savai personībai piemērotu stresa vadības stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zināšanas un izpratne par stresa jēdzieniem, izpausmes formām, stresu ietekmējošajiem faktoriem un ietekmi uz cilvēka privāto un darba dzīvi un labklājību (patstāvīgie darbi)
Zināšanas un izpratne par stresa vadības stratēģiju izveidi, stresa vadības metodēm un paņēmieniem un to pielietojumu (kontroldarbs).
Prasmes
Profesionālās prasmes
Spēj veikt pašanalīzi un novērtēšanu (patstāvīgie darbi, diskusija semināra nodarbībā).
Spēj identificēt stresu, noteikt stresa līmeni un prot rast piemērotu risinājuma variantu stresa izvērtēšanā (praktiskie darbi, diskusijas nodarbībās, referāts).
Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju un izstrādāt personīgo stresa vadības stratēģiju (patstāvīgie darbi, referāts).
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (Referāts, tā prezentācija, patstāvīgie darbi, darbi grupās).
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem (darbs grupā).
Spēj prezentēt veikto darbu rezultātus un pamatot savu viedokli (patstāvīgie darbi, referāts, prezentācija).
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt stresa vadības procesus, stresa cēloņos un apzināties sekas, spēj patstāvīgi izstrādāt stresa vadības stratēģiju (patstāvīgie darbi, referāts un prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Programmas izvērsts saturs (16 stundas)
1. Stresa vadība kā pašmenedžmenta komponente. Subjektīvās labklājības koncepts. (1 stunda)
2. Jēdziena stress izpratnes būtība. Stresa tipi. Stresa identificēšana. (1 stunda)
3. Stress kā laikmeta iezīme. Stress indivīdu profesionālajā un privātajā dzīvē. (1 stunda)
4. Steidzamība un aizņemtība kā laikmeta iezīmes. (1 stunda)
5. Stresori. Stresa rašanās cēloņi. (1 stunda)
6. Stresa līmeņi un attīstības stadijas. (1 stunda)
7. Izdegšanas fenomens. Indivīda iekšējie resursi un to novērtēšana. (1 stunda)
8. Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: metodes, paņēmieni un stratēģijas. (1 stunda)
9. Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: gadījumu analīze. (1 stunda)
10. Stresa profilakse un prevence: metodes, paņēmieni un stratēģijas. (1 stunda)
11. Stresa profilakse un prevence: gadījumu analīze. (1 stunda)
12. Individuālā sociālā atbalsta tīkla analīze. (1 stunda)
13. Konstruktīvās un destruktīvās pieejas stresa vadīšanas procesos. (1 stunda)
14. Dzīvesstils. Darba un privātās dzīves līdzsvars. Rīcībspēja un tās sekmēšana. (1 stunda)
15. Individuālās stresa vadības stratēģijas izveides nepieciešamība un pamatprincipi. (1 stunda)
16. Savu spēju un iespēju apzināšana. Personības pašreizējās pozīcijas analīze. (1 stunda)

Praktisko darbu saraksts (16 stundas)
1. Subjektīvās labklājības novērtēšana. Indivīda dzīves pozīcijas noteikšana. Dzīves pamatjomu identificēšana. (1 stunda)
2. Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās (1 stunda).
3. Stresa identificēšana un stresa tipu konstatēšana. (1 stunda)
4. Stresoru analīze. Individuālā stresa līmeņa noteikšana. (1 stunda)
5. Izdegšanas riska analīze. Pašpalīdzības metodes. (1 stunda)
6. Pamatprasmes stresa pārvaldīšanā. (1 stunda)
7. Spriedzes pārvarēšanas metožu praktiska apgūšana. (2 stundas)
8. Stresa vadīšanas pieredzes analīze. Stresa vadības prospektīvā modelēšana. (1 stunda)
9. Individuālā laika budžeta un laika izmantošanas analīze. Prioritizēšana. (2 stundas)
10. Individuālā sociālā atbalsta tīkla analīze. (1 stunda)
11. Dzīvesstila un dzīvesveida analīze. Veselīga dzīvesveida komponentes. Personīgās rīcībspējas analīze. (1 stunda)
12. Kontroldarbs: Stresa vadības stratēģiju izveides nosacījumi, stresa ietekme uz cilvēka privāto un darba dzīvi, stresa vadības metodes un paņēmieni un to pielietojums. (1 stunda)
13. Individuālās stresa vadības stratēģijas pamatietvara izstrāde. (1 stunda)
14. Individuālās stresa vadības stratēģijas prezentēšana (1 stunda).

Nepilna laika klātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvu vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) var saņemt, ja ir apmeklētas lekcijas, izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi, grupu darbi, referāts un kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs “Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās”- 15%;
Kontroldarbs “Tēmas: Stresa vadības stratēģiju izveides nosacījumi, stresa ietekme uz cilvēka privāto un darba dzīvi, stresa vadības metodes un paņēmieni un to pielietojums.”- 30%;
Patstāvīgais darbs “Stresa vadības metodes”- 20%;
Individuālā stresa vadības stratēģija - Referāts (25%) un prezentācija (10%).

Obligātā literatūra

1. Allens D. Mērķa sasniegšana. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2017. 256 lpp.
2. Darbiņa R. Stress un hronisks nogurums. Rīga: Avots, 2010. 77 lpp.
3. Grīns A. Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 2010. 135 lpp.
4. Kovejs, Stīvens R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
5. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
6. Psiholoģija 2. 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zin. red. un autores: K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
7. Selje H. Mana mūža stress. Rīga: Jumava, 2012. 253 lpp.
8. Sons T. Successful Stress Management. [Tiešsaiste] [Skatīts 06.04.2021.]. Pieejams: https://medium.com/thrive-global/successful-stress-management-c95d458a5c48
9. McIntosh D., Horowitz J. Stress the psychology of managing pressure. London: Penguin Random House, Dorling Kindersley, 2018. 224 p.

Papildliteratūra

1. Breitberga N. Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 2011. 126 lpp.
2. Dispenza Dž. Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 2015. 286 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Džordžs M. Septiņi AHĀ! pret stresu. Rīga: Vieda, 2017. 137 lpp.
5. Heigs M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 287 lpp.
6. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
7. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 155 lpp.
8. Rība A. Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127 lpp.
9. Roja Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Latvijas Ergonomikas biedrība. Rīga, 2016. 94 lpp.
10. Šahs N. 10 soļi stresa mazināšanai. Rīga: J.L.V., 2013. 174 lpp.
11. Šeinovs V. Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015. 301 lpp.
12. Veselības psiholoģija:teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. K. Mārtinsones un V. Sudrabas zin. red. Rīga: RSU, 2019. 415 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa, 2011. ISSN: 2243-688X
2. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite, 2006-2014. ISSN 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
3. Psiholoģija: žurnāls. Rīga: Northen European Ecology, 2017. ISSN 2501-0174

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.