Code du cours VadZ1019

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours07.12.2021

Auteur du cours

author

Kitija Kirila

Manuels

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205
3. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2017. 238 lpp.
4. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
5. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: LAC, 2009. 268 lpp.
6. Wiggins B. Effective Document and Data Management: Unlocking Corporate Content. 3rd ed. Farnham, Surrey: Routledge, 2012. 246 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/3562

Ouvrages supplémentaires

1. Arhīvu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/media/7605/download
3. Elektronisko dokumentu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums
4. Yeo G. Records, Information and Data: Exploring the Role of Record Keeping in an Information Culture. London: Facet Publishing, 2018. 208 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/u358
5. Korčagins E. Darba attiecības no A līdz Z: darba attiecību dokumentu paraugi, darba aizsardzības dokumentu paraugi, jurista skaidrojumi par darba tiesībām. Rīga: Tehnoinform Latvia Info Tilts, 2018. 262 lpp.
6. Sieben A. E-Government: Perspectives, Challenges and Opportunities. New York: Nova, 2020. 168 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/qd5v
7. Urtāne R. Dokumentu pārvaldības rokasgrāmata: dokumentu paraugi un uzdevumi lietvedības speciālistiem: mācību materiāls vidējās un augstākās izglītības programmām. Jelgava, 2015. 40 lpp.
8. Važa S. Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi/ Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. 64 lpp. Pieejams: http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Dokumentu_parvaldiba.pdf
9. Zemgale A. Komersanta arhīva pārvaldība. Rīga: Info Tilts, 2014. - 198 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Documents in foreign languages. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/en/documents-in-foreign-languages/
2. Dokumenti svešvalodā. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/dokumenti-svesvaloda/
3. Interinstitutional Style Guide. Pieejams: https://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm