Код курса VadZ1019

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса07.12.2021

Разработчик курса

author

Kitija Kirila

Учебная литературa

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205
3. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2017. 238 lpp.
4. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
5. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: LAC, 2009. 268 lpp.
6. Wiggins B. Effective Document and Data Management: Unlocking Corporate Content. 3rd ed. Farnham, Surrey: Routledge, 2012. 246 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/3562

Дополнительная литература

1. Arhīvu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/media/7605/download
3. Elektronisko dokumentu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums
4. Yeo G. Records, Information and Data: Exploring the Role of Record Keeping in an Information Culture. London: Facet Publishing, 2018. 208 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/u358
5. Korčagins E. Darba attiecības no A līdz Z: darba attiecību dokumentu paraugi, darba aizsardzības dokumentu paraugi, jurista skaidrojumi par darba tiesībām. Rīga: Tehnoinform Latvia Info Tilts, 2018. 262 lpp.
6. Sieben A. E-Government: Perspectives, Challenges and Opportunities. New York: Nova, 2020. 168 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/qd5v
7. Urtāne R. Dokumentu pārvaldības rokasgrāmata: dokumentu paraugi un uzdevumi lietvedības speciālistiem: mācību materiāls vidējās un augstākās izglītības programmām. Jelgava, 2015. 40 lpp.
8. Važa S. Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi/ Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. 64 lpp. Pieejams: http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Dokumentu_parvaldiba.pdf
9. Zemgale A. Komersanta arhīva pārvaldība. Rīga: Info Tilts, 2014. - 198 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Documents in foreign languages. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/en/documents-in-foreign-languages/
2. Dokumenti svešvalodā. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/dokumenti-svesvaloda/
3. Interinstitutional Style Guide. Pieejams: https://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm