Kursa kods VadZ1019

Kredītpunkti 3

Dokumentu pārvaldība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst nepieciešamās zināšanas par dokumentu pārvaldību un noformēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Studiju kurss veido izpratni par dokumentēšanas procesu posmiem no nepieciešamības veidot dokumentu līdz nodošanai arhīvā, zināšanas par dokumentu pārvaldības īpatnībām valsts un pašvaldību iestādēs, praktiskās iemaņas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – veidot zināšanas un attīstīt prasmes dokumentu pārvaldības procesu organizēšanā un īstenošanā un dokumentu saglabāšanā organizācijā atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zina un izprot dokumentu pārvaldības būtību, pamatterminus un reglamentējošos normatīvos aktus, rekvizītu un dienesta atzīmju ietekmi uz dokumentu juridisko spēku. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi, 1.kontroldarbs)
Zina un izprot vispārējās tehniskās prasības dokumentu noformēšanā, un saprot valodas lietojumu dokumentos. (Patstāvīgie darbi, 1.kontroldarbs)
Zina un izprot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un ietilpstošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības. (Patstāvīgie darbi, 2.kontroldarbs)
Zina un izprot dokumenta oriģināla un tā atvasinājumu izstrādāšanas un noformēšanas prasības. (Patstāvīgie darbi)
Zina un izprot prasības un principus darbā ar elektroniskajiem dokumentiem. (Patstāvīgie darbi, grupu darbs, 3.kontroldarbs)
Zina un izprot dokumentu lietas, lietu nomenklatūras un arhivēšanas prasības. (Patstāvīgie darbi, grupu darbs, 3.kontroldarbs)
Prasmes
Profesionālās prasmes
Spēj izstrādāt atbilstošas dokumentu veidlapas un dokumentus, piešķirot tiem juridisku spēku. (Patstāvīgie darbi)
Spēj sagatavot dokumentus atbilstoši dokumentu noformēšanas kārtībai un prasībām. (Patstāvīgie darbi)
Spēj izgatavot dokumenta oriģināla atvasinājumu ar juridisko spēku, apliecināt tā pareizību atbilstoši tiesību aktu prasībām. (Patstāvīgie darbi)
Spēj atrast, izprast un praktiski pielietot tiesību normas dokumentu pārvaldībai. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi, kontroldarbi)
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus. (Patstāvīgie darbi)
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupas darba rezultātiem. (Grupu darbs)
Spēj prezentēt veikto darbu rezultātus un pamatot savu viedokli. (Patstāvīgie darbi, grupu darbs)
Kompetence
Spēj izstrādāt pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošās dokumentu grupas dokumentus, to atvasinājumus ar juridisko spēku, ievērojot dokumentu izstrādes un noformēšanas tehniskās prasības. (Patstāvīgie darbi, kontroldarbi)

Kursa saturs(kalendārs)

Programmas izvērsts saturs (16 stundas)

1. Dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības nozīme un loma. (1 stunda)
2. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. (1 stunda)
3. Dokumentu pārvaldības sistēma. (1 stunda)
4. Dokuments. Dokumentu sagatavošana un noformēšana. (1 stunda)
5. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentu rekvizīti, dienesta atzīmes. (1 stunda)
6. Pārvaldes procesa dokumentēšana. (1 stunda)
7. Organizatoriskie dokumenti. (1 stunda)
8. Rīkojuma dokumenti. (1 stunda)
9. Faktus fiksējošie dokumenti. (1 stunda)
10. Sarakstes dokumenti. (1 stunda)
11. Personāla dokumenti. (1 stunda)
12. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedība. (1 stunda)
13. Elektroniskais dokuments. (1 stunda)
14. Dokumentu oriģinālu atvasinājumu izgatavošana, apliecināšana. (1 stunda)
15. Dokumentu saglabāšana. (1 stunda)
16. Dokumentu sagatavošana turpmākai glabāšanai. (1 stunda)
17.
Semināru un patstāvīgo darbu tēmas un saturs (16 stundas)

1. Patstāvīgais darbs. Dokumenti un veidlapas. Veidlapu izstrādāšana. (1 stunda)
2. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. (1 stunda)
3. Rekvizītu un dienesta atzīmju ietekme uz dokumenta juridisko spēku. (1 stunda)
4. 1.kontroldarbs. Dokumentu pārvaldības būtība, pamattermini un reglamentējošie normatīvie akti. Rekvizītu un dienesta atzīmju ietekme uz dokumentu juridisko spēku. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda. (1 stunda)
5. Organizatoriskie dokumenti. (1 stunda)
6. Patstāvīgais darbs. Rīkojuma dokumenti. (1 stunda)
7. Personāla dokumenti. (1 stunda)
8. Sarakstes dokumenti. (1 stunda)
9. Patstāvīgais darbs. Sarakstes dokumentu izstrāde. (1 stunda)
10. Faktus fiksējošie dokumenti. (1 stunda)
11. 2.kontroldarbs. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un to izstrādāšana un noformēšana. (1 stunda)
12. Patstāvīgais darbs. Dokumentu oriģināls un tā atvasinājumi. (1 stunda)
13. Grupu darbs. Dokumentu aprites shēmu izstrādāšana (1 stunda)
14. Grupu darbs. Lietu nomenklatūras izstrādāšana. Arhivēšana (1 stunda)
15. Elektroniskie dokumenti. E-paraksts. E-dokumentu aprite. (1 stunda)
16. 3.kontroldarbs. Elektroniskie dokumenti un paraksti. Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā. Dokumentu lietas un lietu nomenklatūra. Arhīvs un arhivēšanas prasības. (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvu vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) var saņemt, ja ir apmeklētas lekcijas, izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi, grupu darbi un kontroldarbi.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
• Patstāvīgais darbs “Dokumenti un veidlapas. Veidlapu izstrādāšana”. (10%)
• Patstāvīgais darbs “Rīkojuma dokumenti”. (10%)
• Patstāvīgais darbs “Sarakstes dokumentu izstrāde”. (15%)
• Patstāvīgais darbs “Dokumentu oriģināls un tā atvasinājumi”. (5%)
• 1.kontroldarbs “Dokumentu pārvaldības būtība, pamattermini un reglamentējošie normatīvie akti. Rekvizītu un dienesta atzīmju ietekme uz dokumentu juridisko spēku. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda”. (20%)
• 2.kontroldarbs “Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un to izstrādāšana un noformēšana”. (20%)
• 3.kontroldarbs “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā. Dokumentu lietas un lietu nomenklatūra. Arhīvs un arhivēšanas prasības”. (20%)

Obligātā literatūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205
3. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2017. 238 lpp.
4. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
5. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: LAC, 2009. 268 lpp.
6. Wiggins B. Effective Document and Data Management: Unlocking Corporate Content. 3rd ed. Farnham, Surrey: Routledge, 2012. 246 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/3562

Papildliteratūra

1. Arhīvu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/media/7605/download
3. Elektronisko dokumentu likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums
4. Yeo G. Records, Information and Data: Exploring the Role of Record Keeping in an Information Culture. London: Facet Publishing, 2018. 208 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/u358
5. Korčagins E. Darba attiecības no A līdz Z: darba attiecību dokumentu paraugi, darba aizsardzības dokumentu paraugi, jurista skaidrojumi par darba tiesībām. Rīga: Tehnoinform Latvia Info Tilts, 2018. 262 lpp.
6. Sieben A. E-Government: Perspectives, Challenges and Opportunities. New York: Nova, 2020. 168 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/qd5v
7. Urtāne R. Dokumentu pārvaldības rokasgrāmata: dokumentu paraugi un uzdevumi lietvedības speciālistiem: mācību materiāls vidējās un augstākās izglītības programmām. Jelgava, 2015. 40 lpp.
8. Važa S. Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi/ Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. 64 lpp. Pieejams: http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Dokumentu_parvaldiba.pdf
9. Zemgale A. Komersanta arhīva pārvaldība. Rīga: Info Tilts, 2014. - 198 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Documents in foreign languages. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/en/documents-in-foreign-languages/
2. Dokumenti svešvalodā. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/dokumenti-svesvaloda/
3. Interinstitutional Style Guide. Pieejams: https://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".
Ierobežotās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.