Kursa kods PedaP066

Kredītpunkti 5

Pedagogs skolas vidē II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums20.05.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pedagoģiskās prakses laikā studentiem teorētiskās zināšanas jāizmanto skolas pedagoģiskajā procesā, t.sk. mācību procesa plānošanā, organizācijā un vadībā, kontrolē un izvērtēšanā mācību priekšmetos "Mājturība un tehnoloģijas" un "Informātika/Vizuālā māksla", klases audzināšanas darbā. Studentiem ir: 1) jāiepazīst bāzes skola kā izglītības vide, t.sk. skolas pedagoģiskās kultūras specifika un skolas tradīcijas; 2) jāattīsta un jāpilnveido pedagoģiskās kompetences mācību metodikas, audzināšanas un izglītības vadības jomās; 3) jāveic pētnieciskais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studenti zina un izprot pedagoga metodiskās, audzināšanas, izglītības vadības un pētnieciskās darbības funkcijas skolas vidē.
• Prasmes - studenti prot pielietot teorētiskās zināšanas pedagoģiskajā praksē - prot plānot, vadīt, analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību skolā un kritiski pārņemt citu pedagogu pieredzi; prot pētīt mācību, audzināšanas, izglītības procesu skolā.
• Kompetence - studenti spēj patstāvīgi un atbildīgi veikt pedagoģisko darbību skolas vidē un pašvirzīt savu profesionālo attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pedagoģiskās prakses laikā veicamo aktivitāšu kalendārā plāna izstrādāšana.
2. Mācību 7 stundu plānošana, patstāvīga vadīšana mācību priekšmetā "Mājturība un tehnoloģijas", no tām 1 atklātā stunda.
3. Mācību 7 stundu plānošana, patstāvīga vadīšana mācību priekšmetā "Informātika/Vizuālā māksla", no tām 1 atklātā stunda.
4. Skolas 1 pasākumu un audzināmās klases 1 pasākuma sagatavošana un/vai vadīšana.
5. Prakses vadītāja 1 klases stundas vērošana, analīze un vērtēšana; sadarbība ar skolēnu ģimenēm, īpaši ar vecākiem.
6. Patstāvīgās pētnieciskās darbības turpināšana skolas vidē.
7. Iesaistīšanās skolēnu konsultēšanā saistībā ar zinātniski pētniecisko darbu izstrādi.
8. Sagatavot prakses atskaiti par 11 prakses nedēļām, atskaites pēdējā lappusē pievienojot savu pašnovērtējumu gan aprakstošā, gan vērtējuma ballēs veidā.
9. Nodot 1 nedēļu pirms eksāmena: 1) prakses atskaiti elektroniski; 2) prakses vadītāju 3 atsauksmes (par mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas metodiku; mācību priekšmeta Informātika/Vizuālā māksla metodiku un audzināšanas darbu skolā un klasē) ar aprakstošo izvērtējumu un novērtējumu ballēs (kopā 3 vērtējumi).
10. Prezentācijas par paveikto prakses laikā sagatavošana un publiskā uzstāšanās eksāmena laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda visas pedagoģiskās prakses pirmā posma "Pedagogs skolas vidē I" prasības, t.sk. jāsagatavo prezentācija par prakses pirmajā posmā paveikto, sekmīgi jānokārto starpieskaite (bez atzīmes).

Obligātā literatūra

1. Baltušīte R. Pedagoģijas studentu gatavība pedagoģiskai darbībai skolā. Jelgava: LLU, 2012. 2. Bogdanova R. Mājturības bilingvālās mācīšanas metodika 5.-9.kl. 1.daļa. Rīga: SI, 2004. 3. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 4. Čehlovs M., Čehlova Z. Skolotāja pedagoģiskās kompetences teorētiskie pamati. Latvijas Universitātes Raksti. 747. sējums: Pedagoģija. Rīga, 2009, 57.-63.lpp. 5. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 6. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 7. Palīgs jaunajam skolotājam. I.Katane (red.). 1.daļa. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 8. Palīgs jaunajam skolotājam. I. Katane (red.). 2.daļa. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 9. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa, 2004. 10. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 11. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati. Rīga: RaKa, 2003. 12. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Humanitārais institūts, 2003. 13. Ļaščenko A., Druzika L. Humānas un efektīvas skolas veidošana. Rīga: RaKa, 2004. 14. Nīmante D. Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, b.g. Pieejams http://www.jvg.edu.lv/media/2809/klasvadiba.pdf 15. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 16. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp. 17. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp. 18. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp. 19. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I daļa: Pedagogs. Organizācija. Pārmaiņas. Rīga: RaKa, 2004. 20. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. II daļa: Misija. Funkcijas. Koncepcija. Plānošana. Rīga: RaKa, 2004. 21. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. III daļa: Pedagoģiskā padome. Metodiskais darbs. Pieredze. Rīga: RaKa, 2004. 22. Špona A. Audzināšanas process teorijā un prakse. Rīga: RaKa, 2004. 23. Šteinberga A. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2013. 24. Tauriņa Ž. Skolēna kompetenču pašvērtējums. Rīga: RaKa, 2013. 25. Kompetents pedagogs 21.gadsimtā. Kvalitatīvas pedagoģijas principi. A.Tūna u.c. Jēkabpils: Izglītības iniciatīvu centrs, 2013. 12 lpp. 26. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.

Papildliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam [tiešsaiste][skatīts 14.03.2011.]. Pieejams: http:// www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf 2. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014–2020 gadam [tiešsaiste] [skatīts 23.08.2012.]. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/Prezentacijas/15022012_NAP_Prioritates_final.pdf 3. Šteinberga A. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2013. 176 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts „Izglītība un Kultūra”. ISSN 1407-4036. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv/. 2. Psiholoģijas Pasaule. ISSN 1691-0435 3. Skolotājs. ISSN 1407-1945

Piezīmes

Pedagoģiskā prakse profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās.