Code du cours Peda6006

Crédits 37.50

La quantité totale d'heures en classe1000

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant1000

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Nataļja Vronska

Connaissances de base

Peda6064,

Manuels

• Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: LLU TF, 2018. 35 lpp. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Ouvrages supplémentaires

• Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
• Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kristīne Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X