Kurs-Code Peda6006

Kreditpunkte 37.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)1000

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)1000

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Nataļja Vronska

Vorkenntnisse

Peda6064,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

• Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: LLU TF, 2018. 35 lpp. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

• Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
• Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kristīne Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X