Kursa kods Peda6006

Kredītpunkti 37.50

Maģistra darbs

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā1000

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits1000

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda6064, Maģistra darbs IV

Kursa anotācija

Studenti pilnveido zināšanas par pētījumu metodēm un pētījuma izlases veidošanu, par darba noformēšanas un prezentēšanas prasmēm, par datu primāro un sekundāro apstrādi, izstrādājot maģistra darba teorētisko un empīrisko daļu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas atrast, kritiski izvērtēt, apstrādāt un apkopot informāciju sava pētījuma teorētiskajam pamatojumam, spēj pamatot datu apstrādes metožu izvēli secinošās statistikas iegūšanai.
Prasmes raksturot un pamatot empīriskā pētījuma gaitu, spēj izvēlēties atbilstošās datu apstrādes metodes secinošās statistikas iegūšanai.

Kompetence veikt pētījumu, prezentēt pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus, atbilstoši prasībām izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētījumu stratēģijas un dizaini, to izvēles kritēriji. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu priekšrocības un trūkumi.
2. Pētīšanas tiesiskās un ētiskās problēmas. Akadēmiskais godīgums.
3. Pētījumu pārskata saturs un struktūra. Maģistra darbs kā pētījuma pārskats. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai programmā “Pedagoģija”.
4. Pētījuma problēmas un zinātniskās struktūras formulēšana. Pētījuma plānošana.
5. Informācijas avotu un zinātnisko rakstu meklēšana pasaules datubāzēs. Bibliogrāfijas un atsauču veidošana. Tabulas un attēli pētījumu pārskatos.
6. Literatūras apskata veidošana izglītības pētījumā. Primārie, sekundārie un terciārie informācijas avoti. Zinātniskās literatūras analīze. Akadēmiskā un neakadēmiskā rakstības atšķirības.
7. Datu vākšanas metodes. Mērījumu skalas. Datu derīgums. Respondenti. Pētījuma izlases veidošana. Pētījuma bāzes apraksts pētījuma atskaitē.
8. Izmēģinājumpētījumi un datu vākšanas metodikas korekcija. Iekšējās saskaņotības izvērtējums.
9. Datu grupēšanas paņēmieni. Datu derīguma pārbaude. Eksperimentu veidi un eksperimentu plāni.
10. Datu apstrāde (aprakstošā statistika). Datu attēlošana tabulās un diagrammās.
11. Ekspertmetode: ekspertu izvēles pamatojums un vienprātība.
12. Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistisko hipotēžu pārbaude.
13. Tiešsaistes rīku izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
14. Secinājumu un ieteikumu veidošana. Pētījuma (maģistra darba) pašizvērtēšana.
15. Pētījuma (maģistra darba) prezentācijas sagatavošana.

16. Pētījumu aizstāvēšanas runas sagatavošana. Studiju noslēgumu darbu aizstāvēšanas procedūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma eksāmens ar atzīmi.
Maģistra darbs jāizstrādā un jāaizstāv, ievērojot LLU Senāta un Tehniskās fakultātes Domes atbilstošos lēmumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Studiju kursa vērtējums (atzīme) ir maģistra darba sekmīga aizstāvēšana MEK (Maģistru eksaminācijas komisijā)

Obligātā literatūra

• Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: LLU TF, 2018. 35 lpp. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Papildliteratūra

• Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
• Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kristīne Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.