Code du cours Peda3037

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours23.01.2018

Auteurs du cours

author

Baiba Briede

author

Jānis Pāvulēns

Manuels

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
2. Apsalons E. Komunikācijas kompetence: Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
3. Gamble T.K., Gamble M. Communication works. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. 512 p.
4. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 461 lpp.
5. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining Together: Group Theory and Group Skills. 11th Edition. Boston: Pearson, 2013. 638 p.
6. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
7. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 72 lpp.
8. Ļevina J., Mārtinsone K. Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 73 lpp.
9. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K. Mārtinsone, K. Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
10. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: BALTA eko, 2003. 126 lpp.
11. Ozoliņa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2012. 97 lpp.
12. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis. Rīga: RaKa, 2018. 80 lpp.
13. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.
14. Principles of Communication in the Business Environment. New York: Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.
15. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019. 331 lpp.
16. Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp.
17. Yee K. Interactive Techniques. 2019. Retrieved from https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-techniques.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Agejevs V. Semiotika. Rīga: Jumava, 2005. 208 lpp.
2. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017. 171 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga: Elpa-2, 2000. 190 lpp.
4. Līderības ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp.
5. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 126 lpp.
6. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 172 lpp.
7. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bušmanis Ch., Bušmane E., Adamoviča S. Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Rīga: SIA Juhu Ethical, 2018.
2. Communication Models and Theories. Pieejams: http://www.praccreditation.org/secure/documents/APRSG_Comm_Models.pdf
3. Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 2019. Retrieved from http://www.eiconsortium.org/
4. Design for Growth & Prosperity. Report and Recommendations of the European Design Leadership Board. 2012. Retrieved from http://europeandesigninnovation.eu/wp-content/uploads/2012/09/Design_for_Growth_and_Prosperity_.pdf
5. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, pp. 17 – 28. http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf
6. Metodes.lv. Resursi mācīšanai un vadīšanai https://www.metodes.lv/
7. Psychology Articles for Students. 2020. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/