Код курса Peda3037

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса23.01.2018

Разработчики курса

author

Baiba Briede

author

Jānis Pāvulēns

Учебная литературa

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
2. Apsalons E. Komunikācijas kompetence: Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
3. Gamble T.K., Gamble M. Communication works. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. 512 p.
4. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 461 lpp.
5. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining Together: Group Theory and Group Skills. 11th Edition. Boston: Pearson, 2013. 638 p.
6. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
7. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 72 lpp.
8. Ļevina J., Mārtinsone K. Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 73 lpp.
9. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K. Mārtinsone, K. Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
10. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: BALTA eko, 2003. 126 lpp.
11. Ozoliņa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2012. 97 lpp.
12. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis. Rīga: RaKa, 2018. 80 lpp.
13. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.
14. Principles of Communication in the Business Environment. New York: Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.
15. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019. 331 lpp.
16. Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp.
17. Yee K. Interactive Techniques. 2019. Retrieved from https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-techniques.pdf

Дополнительная литература

1. Agejevs V. Semiotika. Rīga: Jumava, 2005. 208 lpp.
2. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017. 171 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga: Elpa-2, 2000. 190 lpp.
4. Līderības ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp.
5. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 126 lpp.
6. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 172 lpp.
7. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bušmanis Ch., Bušmane E., Adamoviča S. Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Rīga: SIA Juhu Ethical, 2018.
2. Communication Models and Theories. Pieejams: http://www.praccreditation.org/secure/documents/APRSG_Comm_Models.pdf
3. Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 2019. Retrieved from http://www.eiconsortium.org/
4. Design for Growth & Prosperity. Report and Recommendations of the European Design Leadership Board. 2012. Retrieved from http://europeandesigninnovation.eu/wp-content/uploads/2012/09/Design_for_Growth_and_Prosperity_.pdf
5. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, pp. 17 – 28. http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf
6. Metodes.lv. Resursi mācīšanai un vadīšanai https://www.metodes.lv/
7. Psychology Articles for Students. 2020. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/