Kursa kods Peda3037

Kredītpunkti 6

Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Kursā tiek apgūta un izvērtēta pedagoģisko un psiholoģisko atziņu izmantošana dizainera darbā. Studenti gūst zināšanas, prasmes un kompetenci par publisko uzstāšanos, mazo sociālo grupu, līderību, komandu, multikulturālo vidi, komunikāciju, saskarsmes aspektiem, emocionālo inteliģenci un aptaujas metodēm. Kursa ietvaros studenti attīsta sociālo kompetenci klientcentrētai darbībai, pilnveido ar verbālo un neverbālo saskarsmi kopumā, spēju analizēt, izvērtēt un vadīt saskarmes situācijas un uzlabo refleksijas spējas. Studenti saista teoriju ar reālo dzīvi, diskutē un pamato savu viedokli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: spēj izskaidrot: interaktīvo metožu nozīmi un lietošanu dizaina domāšanas attīstībā pieaugušo izglītībā, saskarsmes pamatjēdzienus, komandas veidošanu, emocionāli inteliģentu klientcentrētu saskarsmi; interpretēt neverbālo komunikāciju, stereotipus, multikulturālo un starpprofesiju saskarsmi; izprast publiskās uzstāšanās īpatnības – praktiskie un mājas darbi.
2. Prasmes: spēj izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos, uzdevumu un uzstāšanās veidošanā; veidot dialogu; analizēt situācijas, aizstāvēt un pamatot savu viedokli profesionālās attiecībās, veidot savu zīmolu Linkedin un motivācijas vēstuli; analizēt un izvērtēt komandas veidošanas īpatnības, klientcentrētu saskarsmi, konfliktus, saskarsmes barjeras, saskarsmes bioloģiskos, kultūras un emocionālās inteliģences aspektus – praktiskie un mājas darbi.
3. Kompetence: spēj izmantot zināšanas un prasmes dažādās situācijās, lai veicinātu klientiem un kolēģiem jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču veidošanos un pozitīvu saskarsmi; spēj sadarboties ar klientiem un kolēģiem dažādās vidēs; izmantot aptaujas; spēj attīstīt kompetenci un radīt inovatīvus risinājumus sociālajā situācijās; spēj strādāt grupā un veidot komandu; veidot prezentācijas un uzstāties dažādās auditorijās – divi patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Pedagoģisko atziņu izmantošana un mūžizglītības nozīme dizainera karjerā sakarībā ar dizaina domāšanu – 4 h.
2. Mazās sociālās grupas būtība, funkcijas un dinamika – 2 h.
3. Komandas veidošanas principi un efektīvs vadītājs - 2 h.
4. Kulturas dimensijas; starpkultūru saskarsmes īpatnības un profesionālo situāciju analīze multikulturālā vidē – 2 h.
5. Verbālās un neverbālā komunikācija būtība, elementi, veidi, funkcijas un barjeras - 2 h.
6. Harismas būtība, elementi un attīstīšanas iespējas – 2 h.
7. Uzstāšanās auditorijas priekšā: prasības verbālai un neverbālai komunikācijai – 2 h.
8. Laika menedžments un laika perspektīva; prokrastinācijas mazināšana dizainera darbā – 2 h
9. Sava zīmola veidošana Linkedin, motivācijas vēstules un portfolio veidošana - 4 h.
10. Interaktīvo un radošumu veicinošo metožu izmantošana dizainera darbā: metožu klasifikācija pēc sasniedzamā rezultāta: zināšanas, prasmes, kompetence; metodes: prāta vētra, diskusija, domu karte, prāta provokācija, morfoloģiskā kaste, Osborna saraksts, sešas domāšanas cepures – 10 h.
11. Klientcentrētas saskarsmes jēdziens – 2 h.
12. Klienta un konsultanta vērtību sistēmas loma klientcentrētā saskarsmē – 2 h
13. Uzvedības motivācija. Sociāli kognitīvā un plānotās uzvedības teorija – 4 h
14. Emocionālā inteliģence klientcentrētā saskarsmē. Emocionālās inteliģences modeļi – 4 h
15. Emocionālās inteliģences attīstība, bioloģiskie un psihosociālie aspekti. Emocionālās inteliģences traucējumi – 4 h
16. Vispārējā garastāvokļa faktori emocionālajā inteliģencē. Emociju vadīšana, izdegšanas pārvarēšana – 4 h
17. Starppersonu attiecību modeļu ietekme klientcentrētā saskarsmē – 2 h
18. Konsultanta un klienta kontroles lokusa un pašvērtējuma loma – 2 h
19. Klientcentrēta saskarsme krīžu, zaudējumu un sēru gadījumos. Empātijas nozīme atbalsta sniegšanā – 2 h
20. Motivējošā intervēšana klientcentrētā saskarsmē, klienta gatavības īstenot pārmaiņas noteikšana. Pretestības pārvarēšana – 4 h
21. Konsultēšanas stili. Konsultanta profesionālo stereotipu pārvarēšana – 2 h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošs eksāmens, kurā studējošais iegūst savu studiju rezultātu vērtējumu atbilstoši semestrī nokārtoto kontroldarbu un iesniegto patstāvīgo darbu rezultātiem.
80% apmeklējums, sekmīgs patstāvīgo, praktisko un mājas darbu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Padziļināta izpratne par vienu no noteiktajiem tematiem un uzstāšanās prasmes (uzstāšanās auditorijas priekšā ar 10-12 min prezentāciju).
2. patstāvīgais darbs. No divām grāmatām izvēlēts 10 atziņu pamatojums par interaktīvo metožu lietošanu un profesionālo saskarsmi (2-4 lpp, iesniedz elektroniski).
1. mājas darbs. Vērtību sistēmas pašizpēte (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
2. mājas darbs. Plānotās uzvedības teorijā pamatots klienta un konsultanta uzvedības raksturojums (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
3. mājas darbs. Emocionālās inteliģences loma klientcentrētā saskarsmē (argumentēta eseja līdz 2 lapām, iesniedz elektroniski)
4. mājas darbs. Savas emocionālās inteliģences pašnovērtējums (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
5. mājas darbs. Emociju pārvaldīšanas piemērs (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
6. mājas darbs. Pašvērtējuma un kontroles lokusa pašnovērtējums (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
7. mājas darbs. Empātijas pašnovērtējums (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)
8. mājas darbs. Klienta gatavības īstenot pārmaiņas novērtējums (līdz 1 lapai, iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un patstāvīgā/ mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Patstāvīgo, mājas darbu un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Eksāmena atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgo/ mājas darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
2. Apsalons E. Komunikācijas kompetence: Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
3. Gamble T.K., Gamble M. Communication works. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. 512 p.
4. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 461 lpp.
5. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining Together: Group Theory and Group Skills. 11th Edition. Boston: Pearson, 2013. 638 p.
6. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
7. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 72 lpp.
8. Ļevina J., Mārtinsone K. Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 73 lpp.
9. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K. Mārtinsone, K. Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
10. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. Rīga: BALTA eko, 2003. 126 lpp.
11. Ozoliņa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2012. 97 lpp.
12. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis. Rīga: RaKa, 2018. 80 lpp.
13. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.
14. Principles of Communication in the Business Environment. New York: Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.
15. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019. 331 lpp.
16. Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp.
17. Yee K. Interactive Techniques. 2019. Retrieved from https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-techniques.pdf

Papildliteratūra

1. Agejevs V. Semiotika. Rīga: Jumava, 2005. 208 lpp.
2. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017. 171 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga: Elpa-2, 2000. 190 lpp.
4. Līderības ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp.
5. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 126 lpp.
6. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 172 lpp.
7. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bušmanis Ch., Bušmane E., Adamoviča S. Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Rīga: SIA Juhu Ethical, 2018.
2. Communication Models and Theories. Pieejams: http://www.praccreditation.org/secure/documents/APRSG_Comm_Models.pdf
3. Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 2019. Retrieved from http://www.eiconsortium.org/
4. Design for Growth & Prosperity. Report and Recommendations of the European Design Leadership Board. 2012. Retrieved from http://europeandesigninnovation.eu/wp-content/uploads/2012/09/Design_for_Growth_and_Prosperity_.pdf
5. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, pp. 17 – 28. http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf
6. Metodes.lv. Resursi mācīšanai un vadīšanai https://www.metodes.lv/
7. Psychology Articles for Students. 2020. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.