Kursa kods PārZP018

Kredītpunkti 6

Pārtikas kvalitātes vadība I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām dažādos pārtikas uzņēmumos, profilējošo mācībspēku vadībā izstrādā ražošanas tehnoloģijas konkrētiem pārtikas produktiem, kā arī ražoto produktu izejvielu pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitātes tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām dažādos pārtikas uzņēmumos, profilējošo mācībspēku vadībā izstrādā ražošanas tehnoloģijas konkrētiem pārtikas produktiem, kā arī ražoto produktu izejvielu pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitātes tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles principus – prakse uzņēmumā.
Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes vadības un loģistikas sistēmām dažādos pārtikas uzņēmumos. Iegūst prasmes spēt patstāvīgi aprakstīt konkrētu produktu tehnoloģiskos procesus, to kvalitātes kontroles un vadības sistēmu – prakse uzņēmumā.

Studenti spēj analizēt un skaidrot kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamību izvēlēto produktu tehnoloģiskajās shēmās, loģistikas sistēmas darbību – prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekskursija uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem ar mērķi iepazīties ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmām.
2. Konkrētu produktu ražošanas tehnoloģiju izstrāde.
3. Galveno mikrobioloģisko kvalitātes kontroles parametru izvērtēšana izvēlētajiem produktiem.
4. Galveno tehnoķīmisko kvalitātes kontroles parametru izvērtēšana izvēlētajiem produktiem.
5. Risku analīze izvēlēto produktu ražošanai.
6. Izvēlēto produktu tirgus nišu, konkurences izpēte.
7. Likumdošanas aktu izpēte saistībā ar kvalitātes kontroli un vadību.
8. Loģistikas sistēmas izveide izvēlēto produktu realizācijai.

9. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Pēc prakses nostrādāšanas jāuzraksta un jānodod atskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saskaņā ar prakses nolikumu sagatavo prakses atskaiti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem ieskati:
• ja vismaz 70% no prakses uzdevumiem ir izpildīti un atspoguļoti prakses atskaitē;

• prakses atskaite ir iesniegta un publiski aizstāvēta.

Obligātā literatūra

1. Ražošanas prakses nolikums akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģijas” studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.

Piezīmes

Obligātā prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem.